РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договір будівельного підряду (на перевірку)

ДОГОВІР№ Номер

 будівельного підряду

 

місце

Дата

                                                                                                  

Повне найменування , надалі іменується «Підрядник», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,

ФОП ПІБ ФОП , надалі іменується «Підрядник», що діє на підставі Виписки з ЄДР,

Громадянин(ка)  Громадянство ПІБ повністю , надалі іменується «Підрядник»,

Повне найменування , надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

з однієї сторони та

Повне найменування , надалі іменується «Замовник», в особі введіть дані введіть дані , що діє на підставі введіть дані ,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР,надалі іменується «Замовник»,

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю , надалі іменується «Замовник»,

з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір будівельного підряду №Номер від Дата року (надалі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За завданням Замовника Підрядник зобов’язується на свій ризик виконати та здати йому в установлений Договором строк закінчені будівельні роботи/об’єкт будівництва (далі — роботи), а Замовник зобов’язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну та дозвільну документацію, прийняти від Підрядника роботи/об’єкт та оплатити їх.

1.2. Під роботами, вказаними у п. 1.1 Договору, маються на увазі:(можливі та необхідні види будівельних робіт, дані щодо об’єкта (потужність,

площа, об’єм тощо), достатні для їх ідентифікації)

1.3. Підрядник гарантує наявність у нього необхідних ліцензії та інших дозволів і рішень, потрібних для виконання робіт за Договором.

1.4. Забезпечення будівництва технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та інструментами покладається на Замовника.

1.5. Власником результату робіт (об’єкта будівництва) до їх здачі Замовнику є Підрядник.

1. Предмет Договору

1.1. За завданням Замовника Підрядник зобов’язується на свій ризик виконати та здати йому в установлений Договором строк закінчені будівельні роботи/об’єкт будівництва (далі — роботи), а Замовник зобов’язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну та дозвільну документацію, прийняти від Підрядника роботи/об’єкт та оплатити їх.

1.2. Під роботами, вказаними у п. 1.1 Договору, маються на увазі:(можливі та необхідні види будівельних робіт, дані щодо об’єкта Потужність, обєм, площа тощо , достатні для їх ідентифікації.

1.3. Підрядник гарантує наявність у нього необхідних ліцензії та інших дозволів і рішень, потрібних для виконання робіт за Договором.

1.4. Забезпечення будівництва технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та інструментами покладається на Підрядника.

1.5. Власником результату робіт (об’єкта будівництва) до їх здачі Замовнику є Підрядник.

2. Ціна Договору

2.1. Ціна Договору визначається у кошторисі, який є невід’ємною частиною Договору.

2.2. Кошторис (договірна ціна) є твердим й може бути зміненим лише за згодою Сторін. При підвищенні Підрядником твердої договірної ціни всі пов’язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе Підрядник.

2.3. За вимогою Підрядника Замовник повинен розглянути можливість щодо зміни твердого кошторису з наступних підстав:

— виникнення обставин непереборної сили;

— внесення змін до проектної документації;

— потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам проектної документації, забезпечення якою покладено на Замовника;

— уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням Замовника або з його вини, якщо це викликало додаткові витрати Підрядника;

— зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;

— зростання на введіть дані  % після укладення Договору цін на ресурси, які забезпечує Підрядник, а також послуг, що надають йому треті особи.

2.4. Коли вимога Підрядника щодо зміни твердого кошторису ґрунтується на підставі зростання після укладення Договору цін на ресурси, забезпечення якими здійснює Підрядник, а також цін на послуги, що надавалися йому третіми особами, Підрядник може вимагати перегляду твердого кошторису лише коли зростання цін на встановлений у Договорі відсоток триває не менше введіть дані  місяців. Підрядник не може вимагати зміни твердого кошторису у зв’язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, коли строки виконання цих робіт порушено з вини Підрядника. У таких випадках ціни на ресурси визначаються відповідно до цін, що діяли на зазначену в Договорі дату завершення робіт. Додаткові витрати на виконання робіт, пов’язані із зростанням цін на ресурси після зазначеної дати, компенсуються Підрядником.

2.5. Якщо під час будівництва виникла потреба виконати додаткові роботи, не враховані проектною документацією, забезпечення якою покладено на Замовника, і у зв’язку з цим у відповідному підвищенні твердого кошторису, Підрядник зобов’язаний Введіть строки за необхідності денний строк повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник в Введіть строки за необхідності денний строк розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

2.6. Підрядник зобов’язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання у строк визначений Договором відповіді на своє повідомлення. Завдані Підряднику збитки, пов’язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються замовником. Замовник звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт не було потреби.

2.7. Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому цим Договором порядку про необхідність виконання додаткових робіт і відповідного підвищення твердого кошторису, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв’язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об’єкта будівництва.

 

3. Ризики та страхування

3.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження результату робіт до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

3.2. Сторони зобов’язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження результату робіт.

3.3. У разі випадкового пошкодження результату робіт до передачі його Замовнику Підрядник повинен негайно власними силами усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу останнього Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження результату робіт. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати для цього третіх осіб.

3.4. Якщо Підрядник виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням результату робіт, ризик якого несе Замовник, він зобов’язаний негайно припинити роботи і повідомити про такі обставини Замовника. У такому разі Підрядник може вимагати внесення відповідних змін у Договір стосовно строків виконання робіт, договірної ціни тощо. Після отримання повідомлення Замовник у розумний строк повідомляє Підрядника про прийняте ним рішення. На вимогу Замовника Підрядник надає розрахунки та обґрунтування, необхідні для перегляду умов Договору.

3.5. Замовник зобов’язаний укласти договір страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження результату робіт (об’єкта будівництва) та надати Підряднику інформацію щодо укладення договору страхування, включаючи відомості про страховика, розмір страхової суми, застраховані ризики.

 

4. Строки виконання робіт

4.1. Підрядник виконує передбачені Договором роботи та передає об’єкт Замовнику в строк, за потреби — поетапно, з обов’язковою вказівкою на момент початку відліку строку.

4.2. Невід’ємною частиною цього Договору є Календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та завершення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, обумовлених Договором.

4.3. Датою завершення робіт вважається дата їх прийняття Замовником.

4.4. Виконання робіт може бути завершено достроково тільки за згодою Замовника.

4.5. Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін до Договору та Календарного графіку в разі: виникнення обставин непереборної сили; невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації, ресурсів); внесення змін до проектної документації; дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт/об’єкта.

4.6. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт (будівництва об’єкта), їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір та Календарний графік.

 

5. Порядок забезпечення робіт проектно-кошторисною документацією

5.1. Проектно-кошторисна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та інших нормативних документів.

5.2. Забезпечення робіт проектно-кошторисною документацією, її погодження з уповноваженими органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснюється Замовником.

5.3. Замовник зобов’язаний у розумний строк передати чотири примірники проектно-кошторисної документації Підряднику. Передача некомплектної документації, а також документації, що не відповідає регіональним і місцевим правилам забудови, державним будівельним нормам та іншим нормативним документам, не дозволяється.

5.4. Авторський нагляд за дотриманням вимог проектно-кошторисної документації здійснюється на підставі договору з її розробником.

5.5. Замовник може вносити зміни до проектно-кошторисної документації за умови, що вони не призведуть до підвищення договірної ціни більше ніж на 10 відсотків і до зміни характеру робіт. Внесення змін до проектної документації, що призведуть до підвищення договірної ціни більше ніж на 10 відсотків, допускається тільки за згодою Підрядника. За відсутності такої згоди Підрядник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків.

5.6. Сторона, яка одержала від іншої Сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої Сторони.

5.7. Авторські права на проектну документацію охороняються відповідно до законодавства.

 

6. Порядок забезпечення робіт матеріальними ресурсами та послугами

6.1. Забезпечення робіт матеріальними ресурсами та послугами здійснюється Підрядником. В окремих випадках за додатковими до мовленнями Сторін забезпечення матеріальними ресурсами здійснює Замовник.

6.2. Підрядник забезпечує та контролює відповідність матеріальних ресурсів вимогам, установленим нормативними актами та проектною документацією.

 

7. Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників

7.1. За попередньою письмовою згодою Замовника Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників). При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням загальних вимог, визначених Договором та/або чинним законодавством України. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як Генеральний підрядник, а перед субпідрядниками — як замовник.

7.2. Генеральний підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за договором підряду, а перед Замовником — за невиконання зобов’язань субпідрядниками. Генеральний підрядник координує виконання робіт субпідрядниками, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

7.3. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання тощо).

 

8. Організація виконання робіт

8.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником в порядку, передбаченому Договором, і оформлюється відповідним Актом приймання-передачі. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації (проект організації будівництва та проект виконання робіт), склад і зміст якої визначається нормативними документами та Договором.

8.2. Замовник виконує загальні підготовчу роботу, необхідну для використання будівельного майданчика (фронту робіт) Підрядником.

8.3. Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього Замовника, інших підрядників, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами договору підряду, до моменту прийняття закінчених робіт Замовником.

8.4. Підрядник зобов’язаний у розумний строк інформувати Замовника про:

— хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

— забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

— залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

— результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

— загрозу виконанню Договору з вини Замовника.

8.5. Підрядник зобов’язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначених зобов’язань, Замовник після письмового попередження Підрядника може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов’язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

 

9. Порядок здійснення Замовником контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів

9.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору.

9.2. Контроль за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює самостійно та залученням на договірних підставах інших осіб.

9.3. Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт, усунення виявлених порушень здійснюється на підставах та у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

                                                   10. Фінансування робіт

10.1. Фінансування робіт проводиться за Календарним графіком (планом фінансування будівництва, далі — Календарний графік), який є невід’ємною частиною Договору.

10.2. Календарний графік складається на весь період будівництва за роками, а на поточний рік — за місяцями з визначенням джерел та напрямів фінансування (видами витрат) на підставі титулу будови (об’єкта), проекту організації будівництва з урахуванням календарних графіків виконання робіт і порядку проведення розрахунків за виконані роботи.

10.3. У разі прийняття Замовником рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт одночасно уточнюється Календарний графік з внесенням відповідних змін у Договір.

 

11. Приймання-передача закінчених робіт (об’єкта будівництва)

11.1. Приймання-передача закінчених робіт (об’єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством України та Договором.

11.2. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт (об’єкта будівництва) Замовник зобов’язаний негайно розпочати їх приймання.

11.3. Фінансування витрат на організацію приймання закінчених робіт покладається на Замовника, за винятком додаткових витрат, що виникли з вини Підрядника.

11.4. Передача закінчених робіт (об’єкта будівництва) Підрядником і приймання їх замовником оформлюється Актом приймання-передачі.

11.5. Якщо нормативними актами передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт (об’єкта будівництва) або таке випробування викликане характером цих робіт, їх приймання-передача проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування.

11.6. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об’єкта будівництва) недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити останнього про готовність до передачі закінчених робіт (об’єкта будівництва). Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може у порядку, передбаченому договором підряду, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов’язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником.

11.7. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об’єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

11.8. Право власності на закінчені роботи (об’єкт будівництва) переходить до Замовника з моменту підписання Акта приймання-передачі.

11.9. Підписання Акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

11.10. Якщо Замовник не розрахувався за роботи або не сплатив інших сум, належних Підряднику згідно з Договором, Підрядник, попередньо повідомивши Замовника, має право притримати передачу закінчених робіт (об’єкта будівництва), невикористаних матеріальних ресурсів та іншого майна.

 

12. Права та обов’язки Сторін

12.1. Замовник має право:

- відмовитися від прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

- здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

- делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту з визначенням повноважень цих осіб в додатковій угоді до Договору;

- вносити зміни до проектної та кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10% договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у Договорі;

вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень;

- відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що завершення їх у визначений Договором строк стає неможливим;

- відмовитися від Договору в будь-який час до завершення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

- ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

12.2. Замовник зобов’язаний:

- передати Підряднику необхідні для розроблення проектної документації, надати йому допомогу в погодженні проектної документації;

- сприяти Підряднику у виконанні робіт;

- прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;

- негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

- у разі необхідності консервації будівництва з незалежних від Сторін обставин оплатити Підрядникові виконані до консервації роботи та відшкодувати йому пов’язані з нею витрати;

- укласти договір страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва;

12.3. Підрядник має право:

- залучати за згодою Замовника до виконання цього Договору третіх осіб (субпідрядників);

- зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;

- вимагати від Замовника зміни твердого кошторису на підставах та в порядку встановленому Договором;

вимагати прийняття результату робіт та оплати виконаних робіт у порядку, розміру та строки передбачені Договором та додатками до нього;

- відмовитися від Договору й вимагати відшкодування збитків у разі внесення до проектної та кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує десять відсотків договірної ціни;

- відмовитися від Договору та вимагати від Замовника сплати договірної ціни пропорційно виконаним роботам, а також відшкодування збитків, не покритих цією сумою, у разі неможливості використання ресурсів, наданих Замовником;

відмовитися від Договору з відшкодуванням збитків у разі, коли використання матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює Замовник, або додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує життю та здоров’ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодавством вимог;

- на відшкодування завданих йому збитків відповідно до чинного законодавства України та/або Договору;

- залучати для виконання робіт робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

- ініціювати внесення змін до Договору.

12.4. Підрядник зобов’язаний:

- у строк та згідно умов та вимог Договору, його додатків, вимог чинного законодавства України та інших вимог, що звично ставляться до такого виду робіт, виконати передбачені Договором роботи та передати об’єкт будівництва Замовнику;

- одержати встановлені чинним законодавством України дозволи на виконання окремих видів робіт;

- погодити проектну документацію з уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування;

- передати Замовнику на затвердження в установленому порядку проектну документацію у чотирьох примірниках;

- подати Замовнику звіт про використання наданих ним матеріальних ресурсів та повернути їх залишок;

- відмовитися від прийняття матеріальних ресурсів, що надаються Замовником, у разі виявлення їх невідповідності вимогам нормативних документів та проектній документації;

- своєчасно попередити Замовника у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює Замовник, нормативним документам і проектній документації та відмовитися від їх прийняття;

- вживати заходів для збереження майна, переданого Замовником;

- здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це Замовника у розумні строки;

- своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

- передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором, закінчені роботи (об’єкт будівництва);

- вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;

- забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;

- координувати діяльність субпідрядників;

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

- відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та Договору завдані Замовнику збитки;

- інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання обов’язків за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

 

13. Проведення розрахунків за роботи

13.1. Підрядник має право на оплату у випадку прийняття Замовником належно оформлених результатів проведення робіт, передбачених Договором, в тому числі прийняття окремих етапів виконання робіт.

13.2. Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування встановленої у кошторисі суми на банківський рахунок Підрядника згідно з Календарним графіком.

13.3. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Підрядником та передаються Замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів Замовник зобов’язаний оплатити виконані роботи.

13.4. У випадку виявлення невідповідності робіт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участі Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

 

14. Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об’єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

14.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

14.2. Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва (далі — Гарантійний строк”)становить десять років від дня його прийняття Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений законодавством.

14.3. Початком гарантійного строку вважається день підписання Акта про приймання-передачу закінчених робіт (об’єкта будівництва). Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого закінчені роботи (об’єкт будівництва) і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

14.4. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах (об’єкті будівництва) і змонтованих конструкціях він негайно письмово повідомляє про них Підрядника.

14.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах (об’єкті будівництва) і змонтованих конструкціях протягом гарантійного строку, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

14.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійного строку, він зобов’язаний запросити Підрядника для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо останній відмовився взяти участь у складенні такого акта, Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.

14.7. Підрядник не відповідає за дефекти, виявлені під час гарантійного строку, якщо він доведе, що вони сталися внаслідок:

— природного зносу об’єкта будівництва або його частин;

— неправильної його експлуатації або неправильної інструкції щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими іншими особами;

— неналежного ремонту об’єкта будівництва, який здійснено Замовником або залученими останнім третіми особами.

14.8. Якщо між Сторонами виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв’язку між його діями та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов’язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

 

15. Відповідальність Сторін та врегулювання спорів

15.1. При порушенні своїх зобов’язань за Договором Сторона несе відповідальність, визначену Договором та/або чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором.

15.2. Сторона, яка своїми діями завдала збитків іншій Стороні, повинна їх відшкодувати в повному обсязі. Відшкодування завданих збитків не звільняє Сторону від виконання інших обов’язків за Договором.

15.3. У випадку порушення строків виконання роботи та передання належно оформлених її результатів, Підрядник сплачує Замовнику неустойку у формі пені за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості невиконаної роботи.

15.4. За порушення строку оплати виконаних робіт Замовник сплачує Підряднику неустойку у формі пені за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості виконаних та неоплачених робіт.

15.5. Сплата неустойки не звільняє винувату Сторону від виконання своїх договірних обов’язків в натурі та усунення порушень, за винятками передбаченими чинним законодавством України.

15.6. Сторони звільняються від відповідальності при настанні загальновизнаних обставин непереборної сили, що виникли незалежно від волі та бажання Сторін і яких неможливо було передбачити та уникнути. Підтвердженням існування обставин непереборної сили є документ, виданий Торгово-Промисловою Палатою України.

15.7. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання Договору.

15.8. Вирішення спорів та суперечок Сторін, пов’язаних з виконанням умов Договору, у претензійному порядку не є обов’язковим й застосовується за бажанням Сторін.

15.9. Спори, пов’язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір не можливо вирішити таким способом, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

15.10. Завершення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке відбулося під час дії Договору.

 

16. Дія Договору

16.1. Договір підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється печатками Сторін.

16.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання у порядку, визначеному п. 16.1., і діє до повного виконання Сторонами їх зобов’язань.

16.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни в Договір можуть бути внесені тільки за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору.

16.4. Додаткова угода до Договору оформлюється за тими ж правилами, що й сам Договір. Зміни до Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено в додатковій угоді, Договорі або в чинному законодавстві України.

16.5. Дія Договору припиняється в випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.

16.6. Якщо інше прямо не встановлено Договором або чинним законодавством України, Договір може бути розірваний тільки за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору.

16.7. Договір вважається розірваним з моменту підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до нього, якщо інше не встановлено в додатковій угоді, Договорі або у чинному законодавстві України.

16.8. При невиконанні або порушенні однією зі Сторін умов Договору та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї зі Сторін за рішенням суду.

 

17. Прикінцеві положення

17.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов’язані з ним, у тому числі з його дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

17.2. Усі додаткові угоди, додатки, кошторис тощо, оформлені письмово та посвідченні повноваженими представниками Сторін, є невід’ємними частинами Договору.

17.3. Усі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку зроблені у тій самій формі, що й Договір.

17.4. Після підписання Договору всі попередні переговори щодо його укладення, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні його умов.

17.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов’язується повідомляти в письмовій формі іншу Сторону про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів у 10-денний строк, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

17.6. Кожна зі Сторін не має права передавати свої права і обов’язки за Договором третім особам без письмової згоди на це другої Сторони.

 

 

18. Місцезнаходження і реквізити Сторін

 

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

Посада представника

ПІБ представника ____________________

М.П.                                                                                         

                                                                                                                     

 

18. Місцезнаходження і реквізити Сторін

 

Виконавець: 

ПІБ ФОП

РНОКПП введіть дані

Юридична адреса:Юридична адреса

Фактична адреса:Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р введіть дані в введіть дані МФОвведіть дані

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

18. Місцезнаходження і реквізити Сторін

 

Виконавець: 

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу ,Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р  № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

____________________ ПІБ повністю

Виконавець:

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Фактична адреса компанії

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

Посада представника

ПІБ представника ____________________

 

 

Посада представника

ПІБ представника ____________________

Замовник:

Повне найменування

код за ЄДРПОУ введіть дані

Юридична адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:Фактична адреса компанії

ІПН введіть дані

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  в введіть дані в введіть дані МФОМФО банку

За Замовника

введіть дані ____________________введіть дані

        М. П.

Замовник:

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса:Юридична адреса

Фактична адреса:Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р№ рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Замовника

____________________ ФОП ПІБ ФОП

 

М.П.

Замовник:

 

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р№ рахунку   в Назва банку МФОМФО банку

За Замовника

____________________ ПІБ повністю

Додаток №1

до Договору будівельного підряду №Номер від Дата
 

м. Київ                                                                                                        Дата

Повне найменування ,надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку   , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,

ФОП ПІБ ФОП ,надалі іменується «Виконавець»,що діє на підставі Виписки з ЄДР ,

Громадянин(ка)  Громадянство ПІБ повністю ,надалі іменується «Виконавець»,

Повне найменування ,надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку   , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,

та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку   , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,

з однієї сторони, та

Повне найменування , надалі іменується «Замовник», в особі введіть дані введіть дані ,що діє на підставі введіть дані ,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, надалі іменується «Замовник»,

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю ,надалі іменується «Замовник»,

з іншої сторони, разом – Сторони,

уклали цей Додаток № 1 Дата (надалі – Додаток) до Договору будівельного підряду № Номер відДата (надалі – Договір) про нижченаведене

1. Сторони затвердили типову форму додатку, в якому, відповідно до основного Договору будівельного підряду  № Номер від Дата (надалі - Договір), узгоджуються конкретні види Послуг, строки надання Послуг та вартість Послуг.

Додаток №1

до Договору будівельного підряду №Номер від Дата


м. Київ                                                                                                             Дата

Повне найменування , надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ представника , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,

ФОППІБ ФОП , надалі іменується «Виконавець» , що діє на підставі   Виписки з ЄДР,

Громадянин(ка)  Громадянство ПІБ повністю , надалі іменується «Виконавець»,

Повне найменування ,надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку   , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,

та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку   , що діє на підставі Підстава діяльності представника

з однієї сторони, та

Повне найменування , надалі іменується «Замовник», в особі введіть дані введіть дані ,що діє на підставі введіть дані ,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, надалі іменується «Замовник»,

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю ,надалі іменується «Замовник»,

з іншої сторони, разом – Сторони,

уклали цей Додаток №1 від Дата до Договору будівельного підряду № Номер від Дата (надалі – Додаток) про нижченаведене

  1. Предметом договору надання послуг є: будівельно - монтажні роботи  визначені в Договорі будівельного підряду № Номер від Дата  

  2. Місце виконання Робіт: Вкажіть адресу

3. Відповідно до Договору визначено наступні умови оплати: шляхом перерахування грошової суми на поточний банківський рахунок  Виконавця:

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ВИКОНАННЯ РОБІТ: не пізніше кіл-сть днів платіжного дня моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі.

ЧАСТКОВА ПРЕДОПЛАТА: в розмірі   розмір авансу % від вартості робіт протягом   введіть дані банківських днів з дати підписання відповідного Додатку № 1 до Договору, а введіть суму  % не пізніше кіл-сть днів  платіжного дня  з моменту підписання Сторонами Акту  приймання-передачі.

100% ПРЕДОПЛАТА: в розмірі 100 % від вартості Робіт протягом кіл-сть днів банківських днів з дати підписання Договору.

4. Загальна вартість даного Договору остаточно визначається шляхом підсумку вартості виконаних Робіт за Кошторисом, що є невідємною частиною Договору.

5. Цей Додаток набирає чинності з дати підписання обома Сторонами.

6. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору, складений і підписаний в 2-х примірниках українською мовою, один із яких зберігається у Замовника, інший - у Виконавця. Обидва примірники цього Додатку мають однакову юридичну силу.

 

Реквізити Сторін

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

Посада представника

ПІБ представника ____________________

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП введіть дані

Юридична адреса:Юридична адреса

Фактична адреса:Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р введіть дані в введіть дані МФОвведіть дані

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу ,Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р  № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

____________________ ПІБ повністю

Виконавець:

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Фактична адреса компанії

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

Посада представника

ПІБ представника ____________________

 

Посада представника

ПІБ представника ____________________

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ введіть дані

Юридична адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:Фактична адреса компанії

ІПН введіть дані

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  в введіть дані в введіть дані МФОМФО банку

За Замовника

введіть дані ____________________введіть дані

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса:Юридична адреса

Фактична адреса:Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р№ рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Замовника

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р№ рахунку   в Назва банку МФОМФО банку

За Замовника

____________________ ПІБ повністю

Акт

передачі-приймання  будівельних робіт.

 

м. Київ                                                                                                                 дата акту приймання-передачі

Я, представник Замовника, Повне найменуваннявведіть данівведіть дані

Ми, представники Замовника ФОП ПІБ ФОП ,

Ми, представники Замовника Громадянин(ка) ПІБ повністю ,

з одного боку, та

представник Виконавця  Повне найменування ПІБ представника

представник Виконавця ФОП ПІБ ФОП ,

представник Виконавця Громадянин(ка) ПІБ повністю ,

 представник Виконавця Повне найменування , Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

з іншого боку, склали цей Акт передачі-приймання будівельних робіт, надалі – Акт,  про те, що Виконавцем були виконані такі роботи з будівництва  згідно Додатку № номер додатку замовлення віддата додатку-замовлення до Договору будівельного підряду №Номер від Дата (надалі - Договір):

введіть дані

вказується вартість кожної окремої послуги, або кожного окремого твору

 

Вартість послуг(и) (Кількість одиниць товару ) без ПДВ Ціна товару за од. (без ПДВ) (прописом (укр.) ) грн., крім того ПДВ 20 % - ПДВ на ціну за од.  (прописом (укр.) ) грн. 

Загальна вартість винагороди разом з ПДВ складає Загальна вартість товару з ПДВ (прописом (укр.) ) грн. 

 

Вартість об'єкта будівництва (Кількість одиниць товару ) без ПДВ Ціна товару за од. (без ПДВ) (прописом (укр.) ) грн..

Загальна вартість об"єкта будіництва разом складає Загальна вартість товару без ПДВ (прописом (укр.) ) грн без ПДВ. 

Виконавець передає (відчужує), а Замовник набуває виключні майнові та немайнові права на об"єкт будівництва. Прийом - передача відбувається згідно номер додатку замовлення від дата додатку-замовлення до Договору.

Сторони виконали свої обов’язки в повному обсязі і претензій одна до одної не мають.

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

Посада представника

ПІБ представника ____________________

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП введіть дані

Юридична адреса:Юридична адреса

Фактична адреса:Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р введіть дані в введіть дані МФОвведіть дані

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу ,Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р  № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

____________________ ПІБ повністю

Виконавець:

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Фактична адреса компанії

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

Посада представника

ПІБ представника ____________________

 

Посада представника

ПІБ представника ____________________

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ введіть дані

Юридична адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:Фактична адреса компанії

ІПН введіть дані

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  в введіть дані в введіть дані МФОМФО банку

За Замовника

введіть дані ____________________введіть дані

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса:Юридична адреса

Фактична адреса:Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р№ рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Замовника

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р№ рахунку   в Назва банку МФОМФО банку

За Замовника

____________________ ПІБ повністю

  Кошторис є невідємною частиною Договору будівельного підряду.

        Для створення  такого Кошторису існують затвердженні від 01.01.2014 р.національні стандарти України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві, зокрема ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», використовується форма КБ - 2.

                                    

                                                                                          

Календарний план 

виконання будівельно-монтажних робіт

від Дата

 

 

Повне найменування ,надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку   , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,

ФОП ПІБ ФОП ,надалі іменується «Виконавець»,що діє на підставі Виписки з ЄДР ,

Громадянин(ка)  Громадянство ПІБ повністю ,надалі іменується «Виконавець»,

Повне найменування ,надалі іменується «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку   , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,

та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку   , що діє на підставі Підстава діяльності представника ,

з однієї сторони, та

 

Повне найменування , надалі іменується «Замовник», в особі введіть дані введіть дані ,що діє на підставі введіть дані ,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР, надалі іменується «Замовник»,

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю ,надалі іменується «Замовник»,

з іншої сторони, разом  розробили цей Календарний план будівництва від Дата , що є невідємною частиною Договору будівельно підряду №Номер , від Дата .

 

Було визначено такі сроки будівельно - монтажних робіт, за адресою Вкажіть адресу :

Дата початку будівельно- монтажних робіт:введіть дату

Дата закінчення будівельно - монтажних робіт: Введіть дату

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

Посада представника

ПІБ представника ____________________

 

 

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП введіть дані

Юридична адреса:Юридична адреса

Фактична адреса:Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р введіть дані в введіть дані МФОвведіть дані

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу ,Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р  № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

____________________ ПІБ повністю

Виконавець:

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Фактична адреса компанії

E-mail: E-mail основний

п/р  № рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Виконавця

Посада представника

ПІБ представника ____________________

 

Посада представника

ПІБ представника ____________________

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ введіть дані

Юридична адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса:Фактична адреса компанії

ІПН введіть дані

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р  в введіть дані в введіть дані МФОМФО банку

За Замовника

введіть дані ____________________введіть дані

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса:Юридична адреса

Фактична адреса:Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р№ рахунку в Назва банку МФОМФО банку

За Замовника

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р№ рахунку   в Назва банку МФОМФО банку

За Замовника

____________________ ПІБ повністю

Дата обновления 27.10.2023 о 19:28:51

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово