УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (простий, Україна, рез-рез, укр, з/без ПДВ)

ДОГОВІР №  1-1  

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

Київ

00.00.2018 р.

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Виконавець"), та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Замовник"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Замовник"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Замовник"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Замовник"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання послуг (надалі – «Договір») про наступне.

 

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надавати послуги, передбачені п. 1.2 цього Договору, а Замовник зобов'язується приймати та оплачувати надані послуги.

1.2. Сторони узгодили надання інформаційно-консультаційних послуг, їх перелік та вартість, згідно Додатку №1 до цього Договору.

2. Загальна сума договору

2.1. Вартість наданих послуг за цим Договором визначається із фактично наданих Виконавцем та прийнятих Замовником послуг та узгодженої сторонами ціни, відповідно до Додатку №1 до даного Договору.

2.2. Платежі за послуги здійснюються в національній валюті України.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. надавати Замовнику визначені цим Договором послуги в строки зазначені у Додатку №1;

3.1.2. забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог Договору та норм, яким такі послуги звичайно повинні відповідати;

3.1.3. при неможливості в передбачений цим Договором строк надати послуги, негайно повідомити про це Замовника у письмовому вигляді.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. отримати оплату за надані послуги;

3.2.2. надавати послуги самостійно та/або із залученням третіх осіб.

3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. своєчасно оплачувати і приймати від Виконавця результати надання послуг шляхом підписання акту приймання-передачі наданих послуг.

3.3.2.    приймати від Виконавця результати надання послуг шляхом підписання Акту наданих послуг (надалі - "Акт"), якщо надані послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором;

3.3.3.    забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг. Пояснення з усіх питань щодо ходу виконання Договору;

3.4. Замовник має право:

3.4.1.     відмовитись від прийняття результатів надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору, попередивши про це в письмовому вигляді Виконавця не пізніше, ніж за 2 робочих дня після отримання Акту;

3.4.2. вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором.

 

4. Оплата послуг і порядок їх прийняття

4.1. Оплата здійснюється з поточного рахунку Замовника (згідно з платіжними реквізитами розділу Відомості Сторін).

4.2. Форма, порядок оплати:

Замовник сплачує вартість послуг згідно договору авансом на рік вперед за рахунком.

З дати підписання Акту здачі-приймання наданих послуг у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, Замовник набуває виключних майнових прав на створений об'єкт інтелектуальної власності (в разі наявності) та вправі використовувати його на свій розсуд, коригувати та удосконалювати (самостійно / шляхом залучення третьої особи та з дотриманням вимог чинного законодавства України).

5. Відповідальність сторін за порушення умов Договору

5.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та Договором.

5.2. За порушення строків оплати (за винятком випадків, встановлених Договором: відсутність/ зменшення фінансування витрат Замовника у відповідному періоді) Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі половини облікової ставки НБУ, яка діяла на момент нарахування пені від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

5.3. Збитки, завдані Замовнику неналежним виконанням/невиконанням Виконавцем зобов'язань за Договором, підлягають відшкодуванню Виконавцем у повній сумі понад встановлені Договором штрафні санкції.

5.4. За порушення зазначених у Завданні замовника строків надання послуги Виконавець сплачує Замовнику пеню згідно з частиною другою статті 231 Господарського кодексу України у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) вартості послуги, строк надання якої порушений, за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів Виконавець повинен додатково сплатити Замовнику штраф у розмірі семи відсотків від вказаної вартості.

5.5. За порушення умов зобов'язання щодо якості послуги, що зазначені у Додатку 1 до цього Договору та Завданні Замовника, Виконавець повинен сплатити Замовнику штраф згідно з частиною другою статті 231 Господарського кодексу України у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісної послуги.

5.6. Застосування штрафних санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли Замовник відмовився від прийняття виконання зобов'язань згідно з умовами Договору.

Замовник не несе відповідальності за затримку оплати у випадку наявності порушення зобов'язання зі сторони Виконавця.

Для вимог про стягнення з Виконавця штрафних санкцій застосовується строк позовної давності три роки.

За прострочення виконання Виконавцем зобов'язань за Договором нарахування штрафних санкцій припиняється через рік від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Всі спори і розбіжності між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення Сторонами згоди, спори розглядаються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

Сторони погодили, що Замовник має право на застосування такої оперативно- господарської санкції, як відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

Оперативно-господарська санкція застосовується у разі порушення Виконавцем виконання зобов'язань (в тому числі за етапами), невиконання та/або неналежного виконання договірних зобов'язань, а саме:

прострочення виконання зобов'язання на строк більш ніж 10 календарних днів при наданні послуги;

відмова Замовника від прийняття зобов'язання у зв'язку з невідповідністю виконаного зобов'язання умовам Договору та законодавству;

порушення умов Договору в частині виконання податкових зобов'язань, а саме:

невідшкодування передбачених Договором збитків у зв'язку з нарахуванням Замовнику контролюючими органами або судом штрафних санкцій, донарахування обов'язкових платежів за порушення податкового законодавства, що спричинено діями / бездіяльністю контрагента;

не усунення недоліків наданої послуги у порядку, передбаченому Договором;

розголошення інформації, передбаченої умовами договору;

виявлення в ході виконання Договору або протягом строку дії гарантійних зобов'язань факту подання Виконавцем недостовірної інформації, підроблених документів, в тому числі при поданні документів, в яких зазначаються характеристики Товару тощо.

Строк прострочення виконання зобов'язання обчислюється сумарно на підставі положень Договору.

Рішення щодо застосування оперативно-господарської санкції, такої як відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Виконавцем, яка порушує зобов'язання, приймається Замовником самостійно.

У разі прийняття Замовником рішення про застосування оперативно-господарської санкції. Замовник письмово повідомляє про їх застосування Виконавця на його юридичну адресу, зазначену в Договорі, та надсилає копії листа на електронну адресу Виконавця.

Термін, на який застосовується оперативно-господарська санкція, становить 12 календарних місяців з дати направлення повідомлення Виконавцю про її застосування.

Застосування оперативно-господарської санкції може бути оскаржено в судовому порядку.

У разі застосування оперативно-господарської санкції до Виконавця, відомості про таке застосування включаються Замовником до публічного списку контрагентів, до яких застосовано оперативно-господарські санкції (далі - Список), який ведеться Замовником.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення форс-мажору.

Форс-мажор означає надзвичайні та невідворотні обставини (техногенного, природного / соціально-політичного / військового характеру / обставин юридичного форс-мажору (дія / рішення органів державної влади, органів / установ, що містять заборону або обмеження з питань, які мають пряме (безпосереднє) відношення до виконання Договору)), які не існували під час укладення Договору, виникли поза волею Сторін та об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань Сторонами.

Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії форс- мажору, повинна протягом 10 календарних днів повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї із Сторін про неможливість виконання прийнятих за даним Договором зобов'язань, позбавляє Сторону права посилатися на будь- яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

Доказом дії форс-мажору є документи (оригінали), видані Торгово-промисловою палатою України / регіональними торгово-промисловими палатами, іншим компетентним органом/установою.

У разі дії обставин форс-мажору понад 20 календарних днів, кожна із Сторін вправі в установленому порядку розірвати Договір.

 

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8. Антикорупційне застереження

При виконанні своїх зобов'язань за Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити та не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо чи опосередковано, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримання якої-небудь неправомірної вигоди або з іншими неправомірними цілями.

При виконанні своїх обов'язків по Договору Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не вчиняють дії, що кваліфікуються законодавством, як надання/отримання неправомірної вигоди, підкуп, а також дії, що порушують вимоги діючого законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Кожна зі Сторін Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, виконання на їх користь робіт (послуг) та іншими, не відображеними в цьому пункті, способами, які ставлять працівника в певну залежність та направлені на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої його Сторони розуміються:

надання невиправданих привілеїв в порівнянні до інших контрагентів;

надання гарантій;

прискорення існуючих процедур;

інші дії, що виконуються працівником в межах своїх посадових обов'язків, але суперечать принципам відкритості та прозорості взаємовідносин між Сторонами.

У випадку виникнення у Сторони підозри, що сталося або може статися порушення яких- небудь антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону в письмовому вигляді. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань по Договору до отримання підтвердження, що порушення не сталося або не станеться. Це підтвердження повинно бути направлене протягом 5 (п'яти) робочих днів здати направлення письмового повідомлення.

В письмовому повідомленні Сторона зобов'язана посилатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави вважати, що сталося або може статися порушення яких-небудь положень умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що відображається в діях які кваліфікуються діючим законодавством як надання або отримання неправомірної вигоди, підкуп, а також дії, що порушують вимоги діючого законодавства чи міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Сторони визнають проведення процедур по попередженню корупції та контролюють їх дотримання. При цьому Сторони прикладають зусиль, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути притягнуті до відповідальності, а також сприяти один одному з метою попередження корупції.

Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов Договору можуть нести несприятливі наслідки від пониження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, до розірвання Договору.

Сторони гарантують здійснення належного розгляду по наявним в межах виконання Договору фактам, з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних засобів по усуненню практичних складнощів та попередженням ймовірних конфліктних ситуацій.

Сторони гарантують повну конфіденційність з питань виконання антикорупційних умов Договору, а також відсутність негативних наслідків, як для Сторони в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, що повідомили про факт порушення.

9. Конфіденційність

Кожна із Сторін повинна дотримуватися конфіденційності, не розголошувати ні фізичним, ні юридичним особам, і не передавати в цілях інших, ніж передбачені дійсним Договором, будь-яку інформацію, отриману від іншої сторони стосовно Послуг, що надаються, включаючи зміст цього Договору, за винятком випадків, безпосередньо передбачених чинним законодавством України та випадків отримання попередньої письмової згоди іншої Сторони.

Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10. Дія Договору

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

Строк дії Договору закінчується _______ включно.

Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

11. Прикінцеві положення

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

Всі документи, що складені з метою виконання цього договору можуть бути підписані за допомогою факсимільного відтворення підписів уповноважених осіб, про що складається відповідна додаткова угода.

Сторони гарантують одна одній, що являються особами, створеними і зареєстрованими у відповідності до діючого законодавства України.

Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

Відомості сторін

 11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку    МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN:  № рахунку

За Виконавця

____________________  ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

 

____________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

___________________ ПІБ повністю

 

Додаток № № допугоди1

до Договору про надання послуг № 1-1 від  00.00.2018

 

м. місце укладення допугоди1     дата укладення допугоди1

Пакети послуг (детальний опис)

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Ціна з ПДВ

Сума

назва обраного пакету(ів)

шт.

Кількість одиниць товару

Ціна товару з ПДВ

Загальна вартість товару з ПДВ

Разом без ПДВ: 

Загальна вартість товару без ПДВ

ПДВ:    

ПДВ в загальній вартості товару

Разом до сплати:

Загальна вартість товару з ПДВ

Строк  оплати:зазначте строк оплати, наприклад конкретну дату або подію (підписання акту, виставлення рахунку Виконавцем тощо))

Строк надання послуг: зазначте строк надання послуг, бажано конкретну дату або "5 (п'ять) робочих днів з моменту підписання цього Договору"

До сплати: прописом (укр.) .

Назва

Од.

Кількість

Ціна, грн

Сума, грн

назва обраного пакету(ів)

шт.

Кількість одиниць товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Загальна вартість товару без ПДВ

Всього без ПДВ

Загальна вартість товару без ПДВ

 

Строк  оплати:зазначте строк оплати, наприклад конкретну дату або подію (підписання акту, виставлення рахунку Виконавцем тощо))

Строк надання послуг: зазначте строк надання послуг, бажано конкретну дату або "5 (п'ять) робочих днів з моменту підписання цього Договору"

До сплати: прописом (укр.) .

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

IBAN: IBAN

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Виконавця

____________________  ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

 

____________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

___________________ ПІБ повністю

Рахунок № 1 від 00.00.2018 р.

Отримувач (Виконавець):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку    МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Отримувач (Виконавець):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Отримувач (Виконавець):

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

Отримувач (Виконавець):

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Платник (Замовник):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Платник (Замовник):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Платник (Замовник):

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

Платник (Замовник):

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Назва

Од.

Кількість

Ціна з ПДВ, грн

Сума, грн

назва робіт

шт.

Кількість одиниць товару

Ціна товару з ПДВ

Загальна вартість товару з ПДВ

Разом без ПДВ:

Загальна вартість товару без ПДВ

ПДВ:      

ПДВ в загальній вартості товару

Разом до сплати:

Загальна вартість товару з ПДВ

До сплати: прописом (укр.) .

Назва

Од.

Кількість

Ціна, грн

Сума, грн

назва робіт

шт.

Кількість одиниць товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Загальна вартість товару без ПДВ

Всього без ПДВ

Загальна вартість товару без ПДВ

Всього на суму: прописом (укр.) .

Виконавець

 

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

 

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

 

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

 

____________________  ПІБ повністю

Дата оновлення 19.12.2023 о 22:41:19

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово