РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Позовна заява про визнання майнового права на об'єкт інвестування

 

Зазначте назву суду

  адреса суду

 

Позивач:

ПІБ повністю , Дата народження

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

РНОКПП ІПН

Місце проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

адреса електронної пошти: E-mail основний

Інші засоби зв’язку відсутні

 

Представник Позивача:

введіть назву представника (наприклад, адвокат) ПІБ повністю

вкажіть документ, на підставі якого діє представник (наприклад, свідоцтво про право на заняття адвокатською діляьністю №___ від _____

поштова адреса: Адреса фактичного проживання

адреса електронної пошти: E-mail основний

тел. Номер телефону №1

 

Відповідач:

 

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Засоби зв’язку Телефон основний E-mail основний
   

Код ЄДРПОУ

Судовий збір:

вкажіть суму судового збору грн.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання майнового права на об'єкт інвестування

ПІБ повністю вкажіть дату інвестиційного договору, (напр.:31.12.2021)📆 було укладено Вкажіть назву інвестиційного договору (купівлі-продажу майнових прав тощо) вкажіть номер інвестиційного договору  з Повне найменування .

Згідно з умовами договору, наприклад: Продавець продає, а Покупець купує Майнові права на Об'єкт нерухомості .

За умовами договору об'єктом інвестування є детальний опис об'єкту інвестування (назва, адреса, площа тощо) .

Позивачем було повністю сплачені грошові кошти за об'єкт інвестування: детальний опис об'єкту інвестування (назва, адреса, площа тощо) , що підтверджується: вказати платіжні доручення, касові ордери тощо .

У встановлений договором строк та спосіб (вказати пункти договору про порядок передачі майнових прав та строк передачі) ) Відповідач не передав Позивачеві майнові права на об'єкт інвестування: детальний опис об'єкту інвестування (назва, адреса, площа тощо) .

Зазначеним було порушено право власності позивача на майнові права на детальний опис об'єкту інвестування (назва, адреса, площа тощо) .

Згідно з частиною першою статті 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваний прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до частини першої статті 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Згідно з частиною першою статті 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Кожна особа має право звернутися за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша статті 16 ЦК України).

Згідно зі ст. 177 ЦК України, об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

Майном як особливим об`єктом вважаються окремі речі, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки (ч.1 статті 190 ЦК України).

Згідно ст. 316 ЦК України, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Верховний Суд України ще у постанові від 30 січня 2013 року у справі №6-168цс12 визначив, що майнове право, яке можна визначити як «право очікування», є складовою частиною майна як об'єкта цивільних прав. Майнове право - це обмежене речове право, за яким власник цього права наділений певними, але не всіма правами власника майна, та яке засвідчує правомочність його власника отримати право власності на нерухоме майно чи інше речове право на відповідне майно в майбутньому.

Відповідно до ст. 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема з правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Право власності на нову річ, яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Особа, яка виготовила (створила) річ зі своїх матеріалів на підставі договору, є власником цієї речі. Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації (ст. 331 ЦК України).

Водночас, відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 461 від 13 квітня 2011 року, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Відповідно до п. 78 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 553), для державної реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартиру, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об`єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб, власником такого майна подаються такі документи: 1) документ, що підтверджує набуття у власність особою закріпленого за особою об`єкта інвестування, передбачений законодавством (інвестиційний договір, договір про пайову участь, договір купівлі-продажу майнових прав тощо; 2) технічний паспорт на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартиру, житлове, нежитлове приміщення тощо). У разі придбання особою безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром є одиниця нерухомості, документами, що підтверджують набуття у власність закріпленого за особою об`єкта будівництва, є договір купівлі-продажу облігацій та за наявності документ, згідно з яким здійснювалось закріплення відповідного об`єкта інвестування за власником облігацій (договір резервування, бронювання тощо).

Зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникає, зокрема, з договорів та інших правочинів, має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості (ст. 509 ЦК України).

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

На підставі ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За правилами ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту (ст. 527 ЦК України).

Згідно ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Захист майнових прав здійснюється у порядку, визначеному законодавством, а якщо такий спеціальний порядок не визначений, захист майнового права здійснюється на загальних підставах цивільного законодавства.

Інвестор, як особа за кошти якої і на підставі договору з яким був споруджений об`єкт інвестування, є особою, якою набувається первісне право власності на новостворений об`єкт інвестування.

Інвестор після виконання умов інвестування набуває майнові права (тотожні праву власності) на цей об`єкт і після завершення будівництва об`єкта нерухомості набуває права власності на об`єкт інвестування як первісний власник шляхом проведення державної реєстрації речових прав на зазначений об`єкт за собою.

В разі невиконання забудовником належним чином взятих на себе зобов`язань, з урахуванням повної та вчасної сплати за майнові права, ефективним способом захисту порушених прав є визнання майнових прав на об`єкт інвестування.

Саме до таких висновків прийшла Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові від 14 вересня 2021 року у срправі 359/5719/17 (провадження 14-8 цс 21).

Окрім цього, Верховний суд у своїй постанові від 21 грудня 2022 року у справі №569/5399/20 (провадження № 61-7682св21) зазначив, що у разі невиконання забудовником належним чином взятих на себе зобов`язань, а також відсутності факту введення будинку в експлуатацію, з урахуванням повної та вчасної сплати пайових внесків учасником будівництва, ефективним способом захисту порушених прав останнього є визнання майнових прав на об`єкт інвестування.

Позивач підтверджує, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

До подання даної позовної заяви позивачем не вживались заходи забезпечення доказів або позову.

На підставі наведеного вище та керуючись ст.ст. 19, 28, 30, 58, 60, 62, 175, 177, 188, 263 ЦПК України, -

Прошу:

 

1.     Визнати за ПІБ повністю (реєстраційний номер облікової картки платника податків ІПН , зареєстрованого за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ) майнове право на детальний опис об'єкту інвестування (назва, адреса, площа тощо) , згідно з Вкажіть назву інвестиційного договору (купівлі-продажу майнових прав тощо) від вкажіть дату інвестиційного договору, (напр.:31.12.2021)📆 вкажіть номер інвестиційного договору .

2.     Судові витрати покласти на відповідача.

Додатки:

 1. Квитанція про сплату судового збору
 2. Паспорт та РНОКПП ПІБ в родовому відмінку
 3. Роздруківка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Скорочене найменування
 4. Вкажіть назву інвестиційного договору (купівлі-продажу майнових прав тощо) вкажіть дату інвестиційного договору, (напр.:31.12.2021)📆 вкажіть номер інвестиційного договору (копія).
 5. вказати платіжні доручення, касові ордери тощо (копії)
 6. Паспорт та РНОКПП ПІБ в родовому відмінку
 7. Роздруківка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Скорочене найменування
 8. Позовна заява та копії всіх документів, що додаються до неї для відповідача.

Додатки:

 1. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
 2. Ордер
 3. Квитанція про сплату судового збору
 4. Вкажіть назву інвестиційного договору (купівлі-продажу майнових прав тощо) вкажіть дату інвестиційного договору, (напр.:31.12.2021)📆 вкажіть номер інвестиційного договору (копія).
 5. вказати платіжні доручення, касові ордери тощо (копії)
 6. Паспорт та РНОКПП ПІБ в родовому відмінку
 7. Роздруківка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Скорочене найменування
 8. Позовна заява та копії всіх документів, що додаються до відповідача.

дата позову, (напр.:31.12.2021)📆                                                 ПІБ повністю

дата позову, (напр.:31.12.2021)📆   

 

представник                                                              введіть назву представника (наприклад, адвокат)

ПІБ в родовому відмінку       ПІБ повністю

Дата обновления 23.07.2023 о 10:45:17

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово