РУС
ENG
POL

Конструктор документов Мои документы
Инструкция

Документ

Фінансування під ЗАСТАВУ аграрної розписки

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА

Київ                                                                 «15 » січня  2019 року


Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Довіреності  (надалі “Кредитор”), з одного боку, та

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА

Київ                                                                 «15 » січня  2019 року

 

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі виписки з ЄДР (надалі «Кредитор»), з однієї сторони, та 

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА

Київ                                                                 «15 » січня  2019 року

 

Громадянин Громадянство  ПІБ повністю  (надалі іменується «Кредитор»), з одного боку, та

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА

Київ                                                                 «15 » січня  2019 року

 

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Довіреності  (надалі “Кредитор”), з одного боку, та

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Довіреності (надалі названий “Боржник”), з іншого боку, а разом - Сторони, уклали даний Договір про наступне :

ПІБ ФОП , що діє на підставі виписки з ЄДР (надалі іменується «Боржник»), з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали даний Договір про наступне :

громадянин Громадянство  ПІБ повністю  (надалі іменується «Боржник»), з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали даний Договір про наступне :

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Довіреності (надалі названий “Боржник”), з іншого боку, а разом - Сторони, уклали даний Договір про наступне :

1. Ця Аграрна розписка підтверджує факт отримання Боржником від Кредитора грошових коштів в розмірі 100000  (100000, прописом (укр.) ) гривень в повному обсязі.

2. Ця Аграрна розписка встановлює безумовне зобов’язання Боржника сплатити Кредитору грошові кошти в розмірі 100000  (100000, прописом (укр.) ) гривень, що на дату видачі цієї Аграрної розписки розраховуються в товарному еквіваленті за наступною формулою:

S=AxP28


де S — сума грошових коштів, що підлягає сплаті боржником за фінансовою аграрною розпискою у встановлений розпискою строк;
A — коефіцієнт, який означає
100  (100, прописом (укр.)тон .

3. Боржник зобов’язується за цією Агарною розпискою сплатити Кредитору грошові кошти в сумі 100000, прописом (укр.)  (100000, прописом (укр.) ) гривень на поточний рахунок Кредитора в строк не пізніше «01 » січня 2019 року.

4. Оплата суми коштів, визначеної в пункті 3 здійснюється щомісяця в наступні терміни, та в наступних обсягах:

5. Боржник зобов’язаний зробити оплату за цією Аграрною розпискою згідно пунктів 3 та 4 цієї Аграрної розписки в безготівковій формі на рахунок Кредитора вказаний в реквізитах.

P — ціна назва сільськогосподарської продукції на умовах поставки назва організації, що здійснює торгівлю сільськогосподарською продукцією та умов її поставки для визначення ціни за одиницю, наприклад, на термінал ТОВ СП «Нібулон» станом на день укладення цього договору за даними веб-сайту ТОВ «Нібулон»

становить 1000  грн./т.

6. Боржник в забезпечення виконання зобов’язань, передбачених цією Аграрною розпискою, передав в заставу Кредитору Майбутній врожай Пшениці озимої  (далі Майбутній врожай) з земельних ділянок, що зазначені нижче. На день збору врожаю предметом застави стає відповідна кількість зібраної сільськогосподарської продукції в загальному обсязі не менше 30  тон  (далі Предмет застави), що буде вирощена на земельних ділянках, розташованих місце розсташування , що знаходяться в оренді у Боржника на підставі договорів оренди, згідно опису:

7. На день видачі цієї Аграрної розписки Майбутній врожай та Предмет застави, визначені в пункті 6 цієї Аграрної розписки, не знаходиться в заставі, в тому числі, і по аграрним розпискам, в спорі та під арештом не перебуває, не є предметом будь-яких інших обтяжень, не переданий у спільну діяльність, управління. На момент укладення Договору не існує жодного чинного, або такого, що не набрало чинності, рішення суду, іншого органу щодо арешту, конфіскації, примусового стягнення активів Боржника, не існує жодної судової справи, яка може мати негативні для Боржника чи його посадових осіб наслідки та/або привести до арешту, конфіскації, примусового стягнення активів Боржника.

8. Боржник зобов'язується дотримуватися класичної для відповідного регіону України аграрної технології при вирощуванні Майбутнього врожаю.
Кредитор протягом всього строку дії Аграрної розписки вправі здійснювати моніторинг дотримання Боржником аграрних технології вирощування Майбутнього врожаю та вживати передбачені законом заходи для недопущення погіршення Предмету застави.

9. Сторони домовились, що після збору врожаю, предметом застави за цією Аграрною розпискою стає отримана в результаті збору врожаю вирощена на ділянках, вказаних в п.6 цієї Аграрної розписки, Пшениця озима  в кількості не менше 30  тон , яка повинна мати сертифікати якості зерна  та повинна зберігатися  на зерновому складі , попередньо погодженому з Кредитором. Незалежно від укладення чи не укладення окремого договору застави Пшениці озимої , Сторони домовились, що весь обсяг вирощеного Майбутнього врожаю на ділянках, вказаних в п.6 цієї Аграрної розписки, отриманго в результаті збору врожаю знаходиться в заставі у Кредитора.

10. У випадку недостатності майна Боржника для повного виконання зобов'язань за цією Аграрною розпискою в поточному році, вважається переданим в заставу для забезпечення зобов'язань за цією Аграрною розпискою Майбутній врожай інших сільськогосподарських культур, які вирощуються або будуть вирощуватися в майбутньому на земельних ділянках, зазначених в п.6 цієї Аграрної розписки,а також вся сільськогосподарська продукція Боржника до повного виконання зобов’язань за цією Аграрною розпискою.

11. Кредитор має право в будь-який час передати права за Аграрною розпискою іншій особі шляхом вчинення передавального напису. Зміна Боржника за Аграрною розпискою допускається лише за згодою Кредитора шляхом внесення змін до цієї Аграрної розписки.

12. Зобов’язання за аграрною розпискою виконується частинами. При частковому виконанні зобов’язання, визначеного в пункті 2 цієї Аграрної розписки, застава зберігає силу в повному обсязі. Сторони погодили, що мінімальний обсяг оплати визначений в п.4.
13. Аграрна розписка вважається виданою з дня її реєстрації в Реєстрі аграрних розписок і діє до повного її виконання. Відомості про предмет застави за Аграрною розпискою вносяться до Державного реєстру обтяжень рухомого майна

14. Ризик випадкової втрати, загибелі, нестачі або пошкодження майбутнього врожаю несе Боржник. Боржник розуміє всі ризики, пов’язані з істотною зміною обставин, з яких Боржник виходив при укладанні цієї Аграрної розписки, не є підставою для зміни або розірвання Боржником цієї Аграрної розписки, а також для невиконання зобов’язань за нею.

15. Наступні застави майбутнього врожаю, що виступає забезпеченням за цією Аграрною розпискою, не допускаються за виключенням інших аграрних розписок.
16. Кредитор набуває право звернути стягнення на майбутній врожай, що виступає заставою за цією Аграрною розпискою якщо на момент настання строку виконання зобов’язань, визначеного в пункті 2 цієї Аграрної розписки воно не буде виконано повністю. Кредитор має право звернути стягнення на майбутній врожай, що виступає заставою за цією Аграрною розпискою, а після збору врожаю Кредитор має право звернути стягнення на відповідну кількість зібраної сільськогосподарської продукції, що зазначено в п.9 цієї Аграрної розписки, будь-яким способом, що не суперечить законодавству України за своїм вибором та на свій розсуд.

У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених цією Аграрною розпискою, Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України та положень цієї Аграрної розписки.


17. На письмову вимогу Кредитора, Боржник зобов’язаний застрахувати Майбутній врожай та/або Предмет застави, попередньо письмово узгодивши із Кредитором перелік страхових випадків та страхову компанію.

18. Кожна із сторін однаково розуміє значення, умови Аграрної розписки і її правові наслідки і є ознайомленою з її змістом, про що свідчать їх підписи, здійснені ними в присутності нотаріуса.
19. Аграрна розписка складена українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, одна з яких призначена для зберігання у справі нотаріуса, а другий переданий Кредитору.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

9.РЕКВІЗИТИ  ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Кредитор:

Повне найменування

код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

 

За Постачальника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

9.РЕКВІЗИТИ  ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Кредитор:

ПІБ ФОП

Юридична адреса:Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

ІПН: ПІБ ФОП

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

 

 ______________

9.РЕКВІЗИТИ  ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Кредитор:

ПІБ повністю

Дата народження: Дата народження

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особуСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел.: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

 

______________

 

Кредитор:

Повне найменування

Код: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса к