РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договір позики + застава корпоративних прав + договір відступлення з відладальною умовою

ДОГОВІР № Номер договору

позики

 

м. місце укладення договору

дата укладення договору р.

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі- "Позичальник") з одного боку, та

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУв особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони, та 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ) в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони, та 

Компанія Повне найменування (код компанії - Код компанії ), в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони

Код компанії Компанія Повне найменування (код компанії - Код компанії ), в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Позикодавць"), з іншої сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позикодавець"), з іншої сторони

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі - "Позикодавець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позикодавець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позикодавець"), з другої сторони

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір№ Номер договору позики (надалі – «Договір») про наступне:

 

 1. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу (Позику), а   Позичальник зобов’язується повернути надані грошові кошти (Позику) в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.
  2. Під «поворотною фінансовою допомогою» слід розуміти суму коштів, що надійшла Позичальнику за даним Договором.

 

2. УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

 1. Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті в максимальному розмірі до сума позики грн (сума позики грн, прописом (укр.) ) гривень шляхом безготівкового перерахунку грошових коштів Позикодавцем на рахунок Позичальника.
 2. Поворотна фінансова допомога не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
 3. Надання фінансової допомоги підтверджується випискою по рахунку, відповідною квитанцією.
 4. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника у зв’язку з сімейними обставинами.

5. З метою забезпечення належного виконання своїх зобов'язань по поверненню суми позики в зазначений у пункті 2 даного договору строк, Позичальник надає В заставу наступне майно:

Предметом застави є частка у статутному капіталі Повне найменування  (надалі - Товариство) у розмірі розмір частки (розмір частки, прописом (укр.) ) гривень, що становить розмір частки %  Статутного капіталу Товариства (надалі - "Частка" або "Майно"), яку Заставодавець передає в заставу Заставодержателю, а Заставодержатель приймає її в заставу на умовах, встановлених цим договором.

5.1. Відомості про Товариство, частка у статутному капіталі якого відчужується:

5.1.1. Найменування: Повне найменування , код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ .

5.1.2. Статутний капітал: розмір статутного капіталу  (розмір статутного капіталу прописом, прописом (укр.) )  гривень.

5.2. Відомості про частку Продавця у статутному капіталі Товариства (надалі іменується „частка” ):

5.2.1. Загальний розмір частки Продавця складає: розмір частки (розмір частки, прописом (укр.) ) гривень, що становить розмір частки % Статутного капіталу Товариства. Передача частки в заставу здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України та інших правових норм чинного законодавства України.

5.3. Покупець підтверджує, що він є належним чином повідомлений про фінансово-господарську діяльність Товариства з моменту його державної реєстрації та про фінансовий стан справ Товариства на момент укладення цього Договору.

5.4. Продавець стверджує, що частка, яка відчужується за даним договором  раніше не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, щодо неї не ведуться судові спори, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, в спорі та під арештом не перебуває, прихованих недоліків, а також прав щодо неї третіх осіб, як у межах, так і за межами України немає.

6. Заставне Майно, що служить забезпеченням належного виконання Позичальником своїх зобов'язань залишається в Позичальника.

7. Сторони домовилися, що Позичальник не вправі розпоряджатися Майном, що забезпеченням без згоди Позикодавця.

8. При втраті Позичальником Майна, що є забезпеченням зобов'язань Позичальника за даним договором або погіршення його стану з обставин, за які Позикодавець не несе відповідальності, Позикодавець вправі вимагати від Позичальника дострокового повернення суми позики.

9. Сторони визначили, що у випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань по поверненню суми позики Позикодавець задовольняє свої вимоги в повному обсязі, обумовленому до моменту фактичного задоволення, за рахунок Майна, що служить забезпеченням зобов'язань Позичальника шляхом його реалізації у встановленому порядку.

10. Сторони домовилися, що у випадку недостатньої суми, вирученої при реалізації Майна, Позикодавець одержує відсутню суму з іншого майна Позичальника, на яке може бути звернене стягнення відповідно до  діючого законодавства.

11. Якщо сума, виручена при реалізації Майна, перевищить суму наданої суми позики, різниця вертається Позичальникові не пізніше 10 (десяти) днів з моменту реалізації.

3. СТРОК ДОГОВОРУ

 1. Поворотна фінансова допомога надається строком на 365 календарних днів і підлягає остаточному поверненню Позикодавцю до дата повернення позики р.

 

4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДОПОМОГИ

 1. Повернення грошових коштів проводиться шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок Позикодавця в установі банку.
 2. Поворотна фінансова допомога може повертатись одним платежем або частинами, розмір яких самостійно визначається Позичальником.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. Позикодавець зобов’язується своєчасно передати фінансову допомогу Позичальнику.
 2. Позичальник має право дострокового повернення поворотної фінансової допомоги.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1.  Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів.
 2. В разі недосягнення згоди зацікавлена сторона передає спір на розгляд компетеного судового органу в порядку, передаченому чинним законодавством України.

 

8. ФОРС-МАЖОР

 1. Сторони звільняються від відповідальності  за  часткове або повне невиконання зобов'язань по дійсному договору, якщо повне або часткове невиконання своїх зобов'язань являється наслідком обставин непоборної сили (землетрусу, пожежі, повені,  епідемії), а також некласичних видів форс-мажорних обставин, які можуть мати місце на території України,  таких  як:  непередбачені  політичні дії, екологічні катастрофи, воєнні дії, у тому числі бойові  (учбові), страйки, національні та  еміграційні хвилювання,  рішення органів влади, зміни національного законодавства, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Сторін, виникаючі після заключення даного Договору.

 

 9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до повного виконання зобов’язань двома Сторонами.
 2. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі у вигляді Додаткової Угоди та підписуються обома Сторонами.
 3. Даний Договір укладено в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
 4. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов’язаних з Даним Договором, втрачають юридичну силу.
 5. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

ПОЗИЧАЛЬНИК

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований(а) за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

Продавець  _______________________ ПІБ повністю

ПОЗИЧАЛЬНИК

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПОЗИЧАЛЬНИК

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника

________________ ПІБ представника

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПОЗИЧАЛЬНИК

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mal: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

______________ПІБ представника

ПОЗИЧАЛЬНИК

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку , адреса банку  Адреса банку МФО МФО банку

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОЗИКОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника

_______________  ПІБ представника

ПОЗИКОДАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець Покупець ФОП ПІБ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Покупець ФОП ІПН

Юридична адреса: юридична адреса

Фактична адреса: фактична адреса

 

п/р номер рахунку в назва банку МФО МФО банку

ПОЗИКОДАВЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інд. податковий номeр

Докумет, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Телефон: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

№ рахунку в Назва банку МФО МФО банку

 

_______________   ПІБ повністю

ПОЗИКОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку , адреса  Адреса банку МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОЗИКОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОЗИКОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ДОГОВІР ЗАСТАВИ № номер договору застави

корпоративних прав
(частки у статутному капіталі
Скорочене найменування )

м. місце укладення допугоди1     дата укладення допугоди1

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі- "Заставодавець") з одного боку, та

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУв особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Заставодавець"), з однієї сторони, та 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ) в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - "Заставодавець"), з однієї сторони, та 

Компанія Повне найменування (код компанії - Код компанії ), в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Заставодавець"), з однієї сторони

Код компанії Компанія Повне найменування (код компанії - Код компанії ), в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Заставодержатель"), з іншої сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Заставодержатель"), з іншої сторони

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі - "Заставодержатель"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Заставодержатель"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Заставодержатель"), з другої сторони

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»)

діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний Договір застави № № допугоди1  корпоративних прав (частки у статутному капіталі ) (надалі – «Договір застави» або "Договір") про наступне:

1. Заставодавець з метою забезпечення повного виконання зобов’язання, зазначеного в п. 2 даного договору, передає в заставу Заставодержателю, а Заставодержатель приймає від Заставодавця в заставу на умовах, визначених даним договором, майно, зазначене в п. 5 даного договору.

2. Даним договором забезпечується виконання зобов’язань Волужина Костянтина Вікторовича перед Заставодержателем за Договором позики №Номер договору , укладеним дата укладення договору р. між Заставодавцем як Позичальником та Заставодржателем як Позикодавцем, зі всіма додатковими угодами, змінами і доповненнями до нього, надалі за текстом – Договір позики, а саме: повернення позики у розмірі сума позики грн (сума позики грн, прописом (укр.) ) гривень в строк до дата повернення позики року, без сплати процентів за користування, але зі сплатою неустойки та інших можливих витрат Заставодержателя.

3. Погашення заборгованості Заставодавця як Позичальника за Договором позики здійснюється на умовах, визначених Договором позики.

4. За рахунок заставленого майна, визначеного в п. 5 даного договору, Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги та відшкодувати витрати в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, а саме:

- вимоги за основним зобов’язанням, включаючи нараховані за Договором позики проценти, неустойку (штраф, пеню), основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, інших платежів на користь Заставодержателя, передбачених Договором позики;

- вимоги щодо відшкодування витрат на утримання та збереження заставленого майна; витрат на страхування заставленого майна (якщо Заставодержатель поніс такі витрати); збиток, заподіяний простроченням виконання зобов`язання, витрати, понесені Заставодержателем по зверненню стягнення і реалізації заставленого майна, включаючи судові витрати, витрати на оплату винагороди залученим експертам, інших документально підтверджених витрат Заставодержателя, якщо вони будуть мати місце.

Розмір забезпечених заставою вимог за Договором позики включає суму нарахованих процентів, штрафних санкцій та витрат по зверненню стягнення та реалізації заставленого майна.

5. Предметом застави є частка у статутному капіталі Повне найменування  (надалі - Товариство) у розмірі розмір частки (розмір частки, прописом (укр.) ) гривень, що становить розмір частки %  Статутного капіталу Товариства (надалі - Частка), яку Заставодавець передає в заставу Заставодержателю, а Заставодержатель приймає її в заставу на умовах, встановлених цим договором.

5.1. Відомості про Товариство, частка у статутному капіталі якого відчужується:

5.1.1. Найменування: Повне найменування , код за ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ .

5.1.2. Статутний капітал: розмір статутного капіталу  (розмір статутного капіталу прописом, прописом (укр.) )  гривень.

5.2. Відомості про частку Продавця у статутному капіталі Товариства (надалі іменується „частка” ):

5.2.1. Загальний розмір частки Продавця складає: розмір частки (розмір частки, прописом (укр.) ) гривень, що становить розмір частки % Статутного капіталу Товариства. Передача частки в заставу здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України та інших правових норм чинного законодавства України.

5.3. Покупець підтверджує, що він є належним чином повідомлений про фінансово-господарську діяльність Товариства з моменту його державної реєстрації та про фінансовий стан справ Товариства на момент укладення цього Договору.

5.4. Продавець стверджує, що частка, яка відчужується за даним договором  раніше не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, щодо неї не ведуться судові спори, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, в спорі та під арештом не перебуває, прихованих недоліків, а також прав щодо неї третіх осіб, як у межах, так і за межами України немає.

6. Право застави на предмет застави виникає у Заставодержателя з моменту набуття чинності даним договором  та припиняється виконанням Заставодавцем в повному обсязі зобов'язання за кредитним договором, а також з інших підстав, передбачених чинним законодавством України про заставу.

7. Застава, що виникає в силу даного договору, є забезпечувальним обтяженням. Предметом забезпечувального обтяження є предмет застави. Обтяження, встановлене даним договором, поширюється на майнові права за депозитним договором, а також на грошові кошти, що розміщені на депозитному рахунку відповідно до депозитного договору, а також на інші сфери дії обтяження, встановлені законом. Обтяження, що виникає в силу даного договору, підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України. Зміни у відомостях про зареєстроване обтяження підлягають реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

8. Предмет застави та інше майно, на яке поширюється обтяження в силу даного договору та законодавства України, не може бути предметом будь-яких інших приватних обтяжень, в тому числі не може передаватися у наступну заставу, крім таких випадків: (1) наступна застава здійснюється за попередньою письмовою згодою Заставодержателя; (2) наступна застава здійснюється на користь Заставодержателя в забезпечення інших зобов’язань Заставодавця або третіх осіб перед Заставодержателем.

9. Заставодавець не має права здійснювати уступку заставлених за даним договором застави майнових прав третім особам, розпоряджатися будь-яким іншим чином предметом застави в цілому або окремими правами, що входять до складу предмету застави, виконувати дії, що тягнуть за собою припинення майнових прав чи зменшення їхньої вартості, в тому числі, але не виключно, достроково розривати депозитний договір, відмовлятись від майнових прав, а також укладати відносно Предмету застави або його частини будь-які угоди, договори, правочини.

10. Заміна предмету застави може здійснюватися тільки за згодою Заставодержателя.

11. Цим Заставодавець підтверджує, що:

-  предмет застави належить Заставодавцю.

- предмет застави нікому не відчужений і не уступлений, не обтяжений заставою на користь третіх осіб, не знаходиться в спільній власності, не знаходиться в податковій заставі і не перебуває під адміністративним арештом, не існує ніяких довіреностей чи доручень, за якими треті особи наділені повноваженнями від імені Заставодавця розпоряджатись тим чи іншим чином предметом застави в цілому чи окремо будь-якою його частиною, що входить до його складу або вчиняти інші дії відносно предмету застави, предмет застави у спорі чи під арештом не перебуває, відносно предмету застави не існує ніяких інших зареєстрованих чи незареєстрованих обтяжень на користь третіх осіб (приватних та публічних), окрім обтяження, встановленого даним договором;

- не існує жодного чинного або такого, що не набрало чинності, рішення суду, іншого органу щодо арешту, конфіскації, примусового стягнення активів Заставодавця, не існує жодної судової справи, яка може мати негативні для Заставодавця наслідки та/або привести до арешту, конфіскації, примусового стягнення активів Заставодавця;

відносно предмету застави в цілому чи окремих частин, що входять до складу предмету застави, не укладено жодних правочинів;

- не існує ніяких обмежень щодо розпорядження предметом застави застави, на нього може бути звернено стягнення;

- укладення даного договору не суперечить закону, жодному судовому рішенню чи будь-якому акту будь-якого державного чи недержавного органу, жодному договору Заставодавця з третіми особами. На предмет застави може бути звернено стягнення і предмет застави може бути реалізовано для задоволення вимог Заставодержателя.

12. У випадку виникнення будь-яких претензій третіх осіб відносно предмету застави, такі претензії врегульовуються за рахунок Заставодавця. Заставодавець зобов’язаний відшкодувати Заставодержателю збитки, що виникли у Заставодержателя внаслідок надання неправдивих гарантій та запевнень.

13. У разі, якщо протягом строку дії даного договору будь-яка із зазначених вище гарантій або запевнень виявиться недійсною чи неправдивою, Заставодавець зобов’язаний негайно повідомити про це Заставодержателя.

14. Сторони домовились, що з моменту набуття чинності даним договором, всі положення депозитного договору стосовно права Заставодавця вимагати дострокового розірвання депозитного договору втрачають силу і Заставодавець не має права пред’являти Заставодержателю вимоги стосовно дострокового повернення Заставодержателем  депозиту (як одразу всієї суми депозиту, так і будь-якої його частини), до моменту закінчення встановленого депозитним договором  строку повернення депозиту.

15. Заставодержатель має право:

у випадках та в порядку, передбачених даним договором та чинним законодавством України, одержати задоволення своїх вимог з вартості предмету застави переважно перед іншими кредиторами Заставодавця;

- незалежно від настання строку виконання зобов'язання за кредитним договором вимагати в судовому порядку переводу на себе майнових прав за депозитним договором, якщо Заставодавець порушив обов'язки, передбачені даним договором або якщо будь-яка з гарантій чи запевнень, наданих Заставодавцем Заставодержателю за даним договором, виявляться недійсними чи неправдивими;

- вступати у справу як третя особа в судовому спорі, в якому розглядається позов щодо майнових прав або грошових коштів на депозитному рахунку Заставодавця, відкритому згідно із депозитним договором;

- вимагати від третіх осіб припинення посягань на предмет застави, які погрожують йому знищенням або пошкодженням;

- вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для забезпечення схоронності предмету застави та його захисту від посягань з боку третіх осіб;

- в разі порушення Заставодавцем обов'язків, передбачених даним договором, самостійно вживати всіх заходів, необхідних для захисту майнових прав проти порушень з боку третіх осіб, при цьому всі витрати, понесені Заставодержателем у зв'язку з такими заходами, повинні бути відшкодовані Заставодавцем. У разі порушення Заставодавцем обов’язків, встановлених даним договором, Заставодержатель також має право вимагати дострокового виконання Заставодавцем зобов’язання за кредитним договором, а в разі його невиконання – звернути стягнення на предмет застави;

- всі інші права Заставодержателя, передбачені даним договором та чинним законодавством.

16. Заставодавець має право зупинити звернення стягнення на предмет застави шляхом належного і повного виконання зобов’язання за кредитним договором.

17. Обов`язки Заставодавця:

- виконувати дії, необхідні для забезпечення дійсності майнових прав, що є предметом застави за даним договором; не виконувати дій, що тягнуть за собою припинення майнових прав чи зменшення їх вартості;

 - негайно письмово повідомляти Заставодержателя про будь-які посягання третіх осіб на майнові права, про будь-які обставини, що можуть негативно вплинути на права Заставодержателя за даним договором, про будь-які зміни, що відбулись або відбуваються в предметі застави, в тому числі про виникнення публічних обтяжень відносно майнових прав або грошових коштів на депозитному рахунку Заставодавця, відкритих згідно із депозитним договором;

 - вживати заходів, необхідних для захисту майнових прав від посягань з боку третіх осіб;

 - при одержанні Заставодавцем будь-яких грошових сум за депозитним договором (в тому числі повернення основної суми депозитного внеску, сплата відсотків за користування депозитом тощо), Заставодавець зобов‘язаний в той же день перерахувати всі одержані суми в рахунок виконання зобов‘язання за кредитним договором, незалежно від настання строку його виконання;

 - письмово повідомляти Заставодержателя про зміни свого фактичного місцезнаходження та номерів телефонів;

 - нести усі витрати, пов`язані з укладенням даного договору та реєстрацією обтяження предмета застави у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

18. Заставодержатель вправі звернути стягнення на предмет застави та одержати задоволення своїх вимог з вартості предмету застави переважно перед іншими кредиторами Заставодавця в таких випадках:

 - у разі невиконання чи неналежного виконання Заставодавцем зобов’язання за кредитним договором;

 - у разі невиконання вимоги Заставодержателя про дострокове виконання зобов’язання за кредитним договором, зробленої на підставі закону, кредитного договору або даного договору;

 - незалежно від настання строку виконання зобов’язання за кредитним договором у випадку будь-якого порушення умов кредитного договору;

 - незалежно від настання строку виконання зобов’язання  за кредитним договором у випадку будь-якого порушення Заставодавцем умов даного договору;

 - незалежно від настання строку виконання  зобов’язання за кредитним договором, коли іншою особою розпочато процедуру звернення стягнення на предмет застави або грошові кошти на депозитному рахунку Заставодавця, відкритого згідно депозитного договору;

 - у разі надходження від Заставодавця вимоги про дострокове повернення грошових коштів (як на всю суму, так і будь-якої їх частини), що розміщені на депозитному рахунку відповідно до депозитного договору;

 - в інших випадках, передбачених даним договором та чинним законодавством України.

19. Звернення стягнення на предмет застави здійснюється на вибір Заставодержателя:

 - за рішенням суду;

 -  на підставі виконавчого напису нотаріуса;

 - шляхом позасудового врегулювання відповідно до чинного законодавства України.

20. Визначені даним договором способи звернення стягнення на предмет застави не перешкоджають Заставодержателю застосувати інші способи звернення стягнення на предмет застави, встановлені чинним законодавством України та/або письмовою домовленістю Сторін. У разі, якщо визначені даним договором та/або чинним законодавством заходи позасудового врегулювання з будь-яких причин не призвели до задоволення вимог Заставодержателя у повному обсязі, Заставодержатель вправі в будь-який час припинити процедуру позасудового врегулювання та звернути стягнення на предмет застави в цілому чи окреме майно, що входить до його складу, за рішенням суду.

21. Здійснюючи позасудове звернення стягнення та реалізацію майнових прав, що є предметом застави, Заставодержатель вправі задовольнити свої вимоги за рахунок предмету застави такими способами на свій вибір:

- звернути стягнення на предмет застави в позасудовому порядку шляхом відступлення Заставодавцем Заставодержателю майнових прав в порядку, передбаченому чинним законодавством про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень;

- здійснити в порядку договірного списання переказ грошових коштів, розміщених на депозиті відповідно до депозитного договору, та нарахованих на нього відсотків, на користь Заставодержателя та направити зазначені грошові кошти на погашення зобов’язання за кредитним договором та витрат, передбачених п. 4 даного договору. Заставодержатель має право здійснити зазначене договірне списання грошових коштів з депозитного рахунку Заставодавця в Акціонерному комерційному банку «БАНК», МФО 224267, відкритого відповідно до депозитного договору, а також з будь-якого іншого поточного рахунку Заставодавця, на який можуть бути перераховані депозит та відсотки на нього відповідно до депозитного договору. Сума договірного списання визначається Заставодержателем, виходячи з розміру його вимог, забезпечених заставою за даним договором. Право Заставодержателя на договірне списання виникає в момент виникнення у нього права звернення стягнення відповідно до даного договору.

22. У випадку часткового виконання зобов`язання за кредитним договором застава зберігається в початковому обсязі. У будь-який час до реалізації предмету застави звернення стягнення на нього може бути зупинено шляхом виконання зобов`язання за кредитним договором у повному обсязі.

23. Відносини, які виникають під час укладення даного договору та не врегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України. Спори та суперечки між Сторонами за даним договором або у зв’язку з ним вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

24. Будь-які повідомлення, що направляються Сторонами одна одній у зв'язку з даним договором, повинні бути викладені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін.

25. Недійсність окремих положень даного договору не має наслідком недійсності інших його положень і договору в цілому, якщо можна припустити, що договір був би вчинений і без включення до нього недійсного положення.

26. Застава припиняється:

- з припиненням договору позики;

- в разі загибелі предмета застави;

- в разі набуття Заставодержателем права власності на предмет застави;

- в разі примусового продажу предмету застави;

- при закінченні терміну дії права, що складає предмет застави;

- в інших випадках припинення зобов'язань, установлених законом.

27. Нотаріусом роз’яснено положення ст. 29 Закону України «Про заставу», згідно якого у разі відмови кредитора прийняти виконання забезпеченою заставою грошової вимоги відповідна сума вноситься Заставодавцем у депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса. Якщо внесена в депозит сума повністю покриває борг, застава припиняється.

28. Даний договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє:

- до припинення забезпеченого даним договором зобов'язання в повному обсязі;

- до переходу прав на предмет застави до Заставодержателя;

- до розірвання даного договору за згодою Сторін.

29. Усі зміни та доповнення до даного договору вносяться на підставі додаткових угод, договорів, що мають бути нотаріально посвідченими.

30. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Заставодавець.

31. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів застави, підстав та наслідків визнання їх недійсними, порядок державної реєстрації застави, порядок задоволення забезпечених заставою вимог за рахунок предмету застави, статей 203, 572-593 Цивільного кодексу України, зміст статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, зміст статей 1-29 Закону України «Про заставу».

32. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., інші видаються Сторонам.

33. Ми, Сторони, підтверджуємо, що даний договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

34. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

35. Представник Заставодержателя свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень, діє добросовісно та розумно.

36. Заставодавець в поданій ним заяві повідомив, що предмет застави набутий ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власнітю. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Заставодержателя.

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований(а) за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

Продавець  _______________________ ПІБ повністю

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника

________________ ПІБ представника

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mal: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

______________ПІБ представника

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку , адреса банку  Адреса банку МФО МФО банку

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника

_______________  ПІБ представника

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ

Фізична особа-підприємець Покупець ФОП ПІБ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Покупець ФОП ІПН

Юридична адреса: юридична адреса

Фактична адреса: фактична адреса

 

п/р номер рахунку в назва банку МФО МФО банку

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інд. податковий номeр

Докумет, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Телефон: Номер телефону №1

E-mail: E-mail

№ рахунку в Назва банку МФО МФО банку

 

_______________   ПІБ повністю

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку , адреса  Адреса банку МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, ПІБ повністю , заявляю, що предмет застави набутий мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис:ПІДПИС (ПІБ повністю )

 

Я, Іванов Тарас Іванович, представник Акціонерного комерційного банку «БАНК», заявляю, що мені відомо про заяву ПІБ в родовому відмінку , що предмет застави набутий ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

                 Підпис:ПІДПИС (Іванов Т. І)

 

Той факт, що Волужин Костянтин Вікторович перебуває у шлюбних відносинах встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію  шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС О.В. Мартинюк

ДОГОВІР №Номер договору

відступлення частки в статутному капіталі та корпоративних (майнових) прав Скорочене найменування

                                                                 

 місце укладення

дата договору р.

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі- "Заставодавець") з одного боку, та

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУв особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ) в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Компанія Повне найменування (код компанії - Код компанії ), в особі Посада представника  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

Код компанії Компанія Повне найменування (код компанії - Код компанії ), в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі - "Заставодержатель"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договыр выдступлення частки у статутному капіталі Скорочене найменування (надалі – «Договір»)   про наступне:

разом пойменовані – Сторони, керуючись ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та з метою задоволення вимог Заставодержателя за Договором застави частки у статутному капіталі від дата укладення допугоди1номер договору застави , укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем (надалі – Договір застави), уклали даний Договір про нижченаведене:

 

1. Заставодавець передає (уступає), а Заставодержатель приймає у власність належну Заставодавцю частку у статутному  капіталі Скорочене найменування місцезнаходження якого: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ (надалі – Товариство) в розмірі розмір частки  % (розмір частки, прописом (укр.) відсотків)  від статутного капіталу Товариства, який  становить розмір статутного капіталу  (розмір статутного капіталу прописом, прописом (укр.) ) грн. (надалі – Частка) та корпоративні ( майнові ) права, пов’язані з правом власності на Частку (надалі – Права).

Права та Частка, що передаються за цим Договором є спільною сумісною власністю та передаються Заставодержателю за цим Договором за згодою дружини (чоловіка) Заставодавця, що підтверджується заявою від _______ року, справжність підпису дружини (чоловіка) Заставодавця на якій посвідчена нотаріально.

2. Передача Прав та Частки здійснюється в рахунок погашення заборгованості Заставодавця як позичальника за Договором позики № Номер договору  від дата укладення договору , якладеного між Заставодавцем Як Позичальником і Заставодержателем як Позикодавцем Боржником (надалі – Основний договір). За погодженням Сторін відступлення Прав та Частки здійснюється за ціною, що відповідає сумі вартість частки  (вартість частки прописом, прописом (укр.) ) грн.

2. Передача Прав та Частки здійснюється в рахунок погашення заборгованості Заставодавця як позичальника за Договором позики № Номер договору  від дата укладення договору , якладеного між Заставодавцем Як Позичальником і Заставодержателем як Позикодавцем / Товариства (якщо Товариство, частка в статутному капіталі якого є предметом застави за цим Договором, та Боржник за Основним договором є однією особою) / Товариства з обмеженою відповідальністю „_________________” місцезнаходження якого: __________, код ЄДРПОУ ________, свідоцтво про державну реєстрацію серії________№ _______, дата державної реєстрації_________ (надалі – Боржник) (якщо Товариство є відміннім від Боржника за Основним договором) за Договором про відкриття кредитної лінії № ______ від_______________/ Договором № ___ про надання кредиту у формі овердрафт від________/ Кредитним договір № ____від______,/ Рамковою угодою “_____________ 20___ року та договором про відкриття кредитної лінії від “_____________ 20___ року/ Договором про надання траншу від “_____________ 20___ року/ Договором про надання овердрафту від “_____________ 20___ року/ Договором про відкриття акредитиву від “_____________ 20___ року/ Генеральним договором про відкриття акредитивів № ______ від_______________/ Договором про надання гарантії від “_____________ 20___ року / Договором про надання контргарантії від “_____________ 20___ року / Генеральним договором про надання гарантій від “_____________ 20___ року / Генеральним договором про надання гарантій та контргарантій від “_____________ 20___ року / Генеральним договором про авалювання векселів від “_____________ 20___ року / Договором про факторингове та розрахункове обслуговування (з регресом)/(без регресу) від “_____________ 20___ року, / Договором ___________________ від “_____________ 20___ року, укладеним між Товариством (якщо Товариство, частка в статутному капіталі якого є предметом застави за цим Договором, та Боржник за Основним договором є однією особою) /Боржником (якщо Товариство є відміннім від Боржника за Основним договором) та Заставодержателем (надалі – Основний договір), права вимоги за яким відступлені або будуть відступлені Заставодержателю за Договором про факторингове та розрахункове обслуговування (з регресом)/(без регресу) від “_____________ 20___ року (надалі – Договір факторингу) (в разі забезпечення виконання зобов’язань Дебітора за Контрактом). За погодженням Сторін відступлення Прав та Частки здійснюється за ціною, що відповідає сумі ________________________________________.

3. Сторони підтверджують, що цей Договір є законною підставою для визнання Заставодержателя учасником Товариства та визнання за Заставодержателем прав передбачених законодавством України та установчими документами Товариства, а також для державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або іншому відповідному аналогічному реєстрі, що може існувати на момент такої реєстрації) та змін до статуту Товариства пов’язаних із зміною складу учасників (засновників) Товариства. 

Заставодавець доручає Заставодержателю з метою задоволення Заставодержателем своїх прав за Договором застави, та з метою реалізації умов цього Договору складати, підписувати та направляти іншим учасникам Товариства від імені Заставодавця повідомлення про намір відчуження Частки, в тому числі відповідно до умов цього Договору та Договору застави або прийняття у власність Частки, із зазначенням ціни за яку буде здійснюватися таке відчуження або прийняття у власність, розміру Частки Заставодавця, що відчужується та зазначенням інших умов відповідного відчуження. Крім того, Заставодавець доручає Заставодержателю від його імені здійснювати будь-які інші дії та підписувати будь-які документи, що необхідні для виконання цього Договору та Договору застави та які стосуються Частки та/або Прав, які необхідно вчинити Заставодавцю з метою задоволення своїх вимог за Договором застави та цим Договором. Дана згода є безвідкличною, не потребує отримання окремої довіреності та/або доручення та обмежена строком дії цього Договору.

4. Заставодавець відповідає перед Заставодержателем за дійсність переданих по цьому Договору Прав.

5. При вирішенні питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами і діє до припинення Договору застави.

6.1. Цим Сторони домовились, що для цілей задоволення вимог Заставодержателя за Договором застави з урахуванням умов цього Договору моментом передачі Заставодавцем предмету забезпечувального обтяження за Договором застави у володіння Заставодержателю є дата реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження за Договором застави.

7. Відповідно до ст. 212 Цивільного кодексу України виникнення прав і обов’язків Сторін по цьому Договору щодо передачі Прав та Частки, залежить від обставин, щодо яких невідомо, настануть вони чи ні (відкладальні обставини).

Права та обов’язки Сторін щодо передачі Прав та Частки, визначені цим Договором, виникають в разі настання обставини, визначеної у п.8 цього Договору.

8. Відкладальною обставиною, при настанні якої виникають права і обов’язки Сторін за цим Договором, є невиконання або неналежне виконання Товариством  своїх грошових зобов’язань за Основним договором на суму, що перевищує __________________ або їх виконання прострочено на ______________ календарний день і більше.

8. Відкладальною обставиною, при настанні якої виникають права і обов’язки Сторін за цим Договором, є невиконання або неналежне виконання Боржником  своїх грошових зобов’язань за Основним договором на суму, що перевищує __________________ або їх виконання прострочено на ______________ календарний день і більше.

Такими грошовими зобов’язаннями є:

 • зобов’язання повернути надану позику за Договором позики,  з кінцевим терміном повернення не пізніше ___________. Кожен з траншів, шляхом надання яких надана така Позика, повинна бути повернута у валюті, у якій її надано,  у строк і на умовах визначених в Договорі Позики; 
 • зобов’язання повернути наданий за Кредитним договором Кредит, загальна сума якого у будь-який момент часу не перевищуватиме ліміт Кредитної лінії (граничний розмір Кредиту), який складає суму еквівалентну _____ (____________) доларів США (вказується розмір максимальної заборгованості Кредитом, що надається за Основним договором) у валюті, в якій він був наданий, частинами у розмірі і строки визначені Кредитним  договором з кінцевим терміном повернення не пізніше ___________ (Для кредитних ліній без траншів з графіком зменшення ліміту кредитування)
 • зобов’язання повернути наданий на підставі Кредитного договору Кредит у загальній сумі, що у будь-який момент часу не перевищуватиме ліміт Кредитної лінії, який складає суму еквівалентну ___________________________, частинами у розмірі і строки визначені Кредитним Договором  з кінцевим терміном повернення не пізніше ___________. Кожен з траншів, шляхом надання яких наданий Кредит, повинен бути повернутий  у валюті, у якій його надано,  у  строк і на умовах визначених в Кредитному договорі; (Для кредитних ліній з графіком зменшення ліміту кредитування, з траншами)
 • зобов’язання сплачувати проценти за користування Кредитом у розмірах, у строки на умовах та в порядку, що визначені Кредитним договором;
 • зобов’язання сплачувати комісію у строки і розмірі, на умовах та в порядку, що визначені в Кредитному договорі (Для кредитних ліній  у яких передбачена комісія);
 • зобов’язання у випадках і строки, передбачених Кредитним договором або законодавством України, достроково повернути Кредит, сплатити проценти за користування ним і виконати інші зобов’язання, що виникають із Кредитного договору;
 • зобов’язання на умовах, в порядку, у випадках і строки визначених Кредитним договором, сплатити неустойку (пеню, штрафи) та понад суму неустойки (пені, штрафів) відшкодувати збитки, заподіяні Заставодержателю невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за Кредитним договором.

9. За наявності обставини, визначеної п. 8 цього Договору, моментом переходу права власності на Частку та Права від Заставодавця до Заставодержателя є отримання Заставодавцем письмового повідомлення Заставодержателя про настання передбаченої цим Договором відкладальної обставини та прийняття у власність Частки та Прав з метою задоволення вимог Заставодержателя за Договором застави.

Вказане в абзаці першому цього пункту письмове повідомлення направляється рекомендованим або цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення на поштову адресу Заставодавця, що вказана в п. 20.2. цього Договору. В разі направлення вказаного письмового повідомлення рекомендованим листом або листом з оголошеною цінністю з описом вкладення з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, таке повідомлення вважається отриманим Заставодавцем в день, вказаний в повідомленні про вручення, або після спливу 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати передачі Заставодержателем рекомендованого листа або листа з оголошеною цінністю з описом вкладення з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення до підприємства зв’язку для відправлення.

10. Заставодавець вправі до дня отримання письмового повідомлення Заставодержателя про настання передбаченої цим Договором відкладальної обставини та прийняття у власність Частки та Прав з метою задоволення вимог Заставодержателя за Договором застави, що направлене відповідно до п. 9 цього Договору, повністю виконати грошові зобов’язання Товариства за Основним договором, зазначені в п. 8 цього Договору.

Якщо Заставодавець виконав грошові зобов’язання Товариства за Основним договором, зазначені в п. 8 цього Договору, згідно з умовами абзацу першого цього пункту, передбачена цим Договором відкладальна обставина вважається такою, що не настала.

10. Заставодавець вправі до дня отримання письмового повідомлення Заставодержателя про настання передбаченої цим Договором відкладальної обставини та прийняття у власність Частки та Прав з метою задоволення вимог Заставодержателя за Договором застави, що направлене відповідно до п. 9 цього Договору, повністю виконати грошові зобов’язання Боржника за Основним договором, зазначені в п. 8 цього Договору.

Якщо Заставодавець виконав грошові зобов’язання Боржника за Основним договором, зазначені в п. 8 цього Договору, згідно з умовами абзацу першого цього пункту, передбачена цим Договором відкладальна обставина вважається такою, що не настала.

11. Згідно з цим Договором до Заставодержателя в день отримання Заставодавцем письмового повідомлення Заставодержателя про настання передбаченої цим Договором відкладальної обставини та прийняття у власність Частки та Прав з метою задоволення вимог Заставодержателя за Договором застави, що направлене відповідно до п. 9 цього Договору, переходять Права та право власності на Частку у статутному капіталі Товариства, що складає розмір частки % (розмір частки, прописом (укр.) відсотків) від розміру статутного капіталу Товариства.

Сторони домовились, що після переходу до Заставодержателя відповідно до умов цього Договору Прав та права власності на Частку у статутному капіталі Товариства, що складає розмір частки % (розмір частки, прописом (укр.) відсотків) від розміру статутного капіталу Товариства, будь-які наступні вимоги Заставодержателя щодо виконання Товариством  зобов’язань за Основним договором у межах суми, передбаченої у п. 2 цього Договору, є недійсними.

12. Сторони домовились, що після переходу до Заставодержателя відповідно до умов цього Договору Прав та права власності на Частку у статутному капіталі Товариства, що складає розмір частки % (розмір частки, прописом (укр.) відсотків) від розміру статутного капіталу Товариства, будь-які наступні вимоги Заставодержателя щодо виконання Боржником) зобов’язань за Основним договором у межах суми, передбаченої у п. 2 цього Договору, є недійсними.

13. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, які є оригіналами, по одному для кожної із Сторін. Терміни, що вживаються в Договорі застави та у цьому Договорі, але їх визначення не містяться в останньому, вживаються у цьому Договорі у тих же значеннях, які вони мають згідно з Договором застави та/або Основним договором.

14. Заставодержатель має право, до настання передбаченої цим Договором відкладальної обставини, зареєструвати договірне обтяження, що виникло в зв’язку з укладенням цього Договору у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, вносити зміни та додаткові відомості до запису про вищевказане обтяження.

15. У випадку зміни будь-якого з реквізитів Сторін, зазначених у пунктах 20.1. - 20.2. цього Договору, кожна зі Сторін зобов’язана повідомити іншу Сторону про такі зміни у строк не пізніше 7 (Семи) календарних днів із дня, коли вони відбулися.

16. Цей Договір може бути змінений або розірваний тільки за взаємною згодою Сторін крім випадків, передбачених законодавством України.

17. Будь-які повідомлення, попередження, згоди та інший обмін інформацією між Сторонами, що стосуються цього Договору, незалежно від того, передбачені вони цим Договором або ні, мають юридичну силу, якщо вони викладені письмово і направлені іншій Стороні на її поштову адресу рекомендованим або цінним листом (телеграмою) або доведені до відома іншої Сторони кур’єром під розписку. Якщо цим Договором передбачено спеціальний порядок повідомлення (зокрема п.9 Договору), він має пріоритет. Поштовою адресою кожної зі Сторін вважається поштова адреса, зазначена у пункті 20 цього Договору або письмово повідомлена нею іншій Стороні відповідно до пункту 15 цього Договору.

Крім того, повідомлення,  про  зміну  будь-якого з реквізитів   Заставодержателя,  в тому  числі  платіжних,  зазначених у  цьому Договорі, також  мають юридичну силу, якщо вони викладені письмово  та  направлені  Заставодавцю за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» «Ifobs» (за умови, якщо Заставодавця підключено до  вказаної системи).

 

 1.  Заставодавець запевняє та гарантує, що на момент укладення цього Договору:

 

(Для Заставодавця – юридичної особи)

а) він є юридичною особою, яка створена (зареєстрована) і діє за законодавством України та має повне нічим не обмежене право укласти і виконати цей Договір та відповідати по своїх зобов’язаннях;

 

б) належним чином виконані усі дії, які згідно із чинним законодавством України, установчими та іншими внутрішніми нормативними документами Заставодавця необхідні йому для укладення цього Договору та виконання своїх зобов’язань за ним, у тому числі ухвалені усі необхідні для цього рішення, надані згоди (погодження) органами управління Заставодавця, співвласниками (засновниками, учасниками, акціонерами), органами державної влади та управління;

 

в) фізична особа, яка зазначена у преамбулі цього Договору і підписала його від імені Заставодавця, наділена достатніми для цього повноваженнями, що не скасовані і не обмежені, всі внутрішні процедури Заставодавця, необхідні для реалізації цих повноважень, виконані належним чином;

 

г) не існує ніяких дій з боку суду, господарського або третейського суду, органів державної виконавчої служби, правоохоронних і будь-яких інших органів, служб, посадових, юридичних або фізичних осіб, що можуть привести до невиконання або неналежного виконання Заставодавцем зобов’язань за цим договором, визнання його недійсним чи неукладеним, зокрема, жодним судом, господарським або третейським судом не винесене рішення (постанова) про стягнення з Заставодавця коштів на користь третьої особи, та/або про порушення провадження у справі про банкрутство Заставодавця, та/або про визнання Заставодавця банкрутом;

 

ґ) усі документи Заставодавця, надані Заставодержателю у зв’язку з підготовкою до укладення цього Договору, були подані в їх останньому завершеному стані, і на дату їх подання є повністю достовірними. За час, що минув з моменту подання зазначених документів Заставодержателю, не відбулося ніяких змін у юридичному статусі, стані або діяльності Заставодавця, що приведуть або можуть привести до невиконання або неналежного виконання ним зобов’язань за цим Договором;

 

д) Права та Частка належать Заставодавцю на праві власності та не відчужені і не обтяжені жодним чином, зокрема, не є об’єктом речових прав будь-якої третьої особи, не відступлені (крім відступлення згідно Договору відступлення частки у статутному капіталі та корпоративних (майнових) прав № ______ від __.__.20___ року) (за наявності договорів уступки, укладених до укладення цього Договору), не передані у заставу (крім передачі у заставу Заставодержателю згідно Договору застави, Договору застави частки у статутному капіталі корпоративних прав № ______ від __.__.20___ року) (за наявності інших договорів застави укладених до укладення цього Договору, крім договору застави, з метою задоволення вимог за яким укладається цей Договір), у довірчу власність (в управління) або до статутного капіталу третьої особи, не знаходяться у податковій заставі, не підлягають притриманню, не внесені у спільну діяльність, на них не накладений арешт або заборона відчуження, вони не є предметом спору, права жодної третьої особи не забезпечені ними;

 

е) відсутні будь-які інші обставини, що обмежують Заставодавця в укладенні та виконанні цього Договору;

 

є) Заставодавець повністю ознайомлений з умовами Основного договору та Договору факторингу (в разі забезпечення зобов'язань дебітора за контрактом) та обов’язками Товариства (якщо Товариство, частка в статутному капіталі якого є предметом застави за цим Договором, та Боржник за Основним договором є однією особою) /Боржника (якщо Товариство є відміннім від Боржника за Основним  договором) за Основним договором.

 

підпункт «ж», «з» застосовується, якщо Заставодавцю належить та/або Заставодавцем відступається менше 100% від розміру статутного капіталу Товариства.

ж) чинна редакція статуту Товариства не містить положень, які б обмежували відчуження та/або передачу в заставу Заставодавцем своєї Частки у статутному капіталі іншим особам, в тому числі таким, які не є учасниками Товариства, зокрема Заставодержателю;

(Для відступлення Частки, на яку відповідно до статуту чи домовленості учасників відсутні правила щодо отримання згоди учасників на  відчуження або передачу в заставу частки)

 

ж) протоколом загальних зборів учасників Товариства №_____ від ______ підтверджується відмова усіх учасників від права привілейованої купівлі частки (її частини) Заставодавця пропорційно до розмірів їх часток у статутному капіталі Товариства та надання усіма учасниками згоди на відступлення Частки;

(Для відступлення частки, якщо відповідно до законодавства та/або статуту Товариства встановлені обмеження, щодо привілейованої купівлі частки та відчуження частки обмежено згодою учасників Товариства)

 

з) від решти учасників Товариства Заставодавець не отримував жодного письмового повідомлення щодо бажання скористатися своїм переважним правом на придбання Частки.

 

18.1 Підписанням цього Договору Заставодавець підтверджує, що зробив та зробить всі необхідні дії для забезпечення дотримання прав осіб, до персональних даних яких Заставодержатель може отримати доступ в процесі взаємодії Сторін за цим Договором, у тому числі:

(а) повідомив вказаних осіб про цілі і підстави обробки їх даних і про передбачуваних користувачів персональних даних, зокрема про обробку їх персональних даних Заставодержателем, і отримав письмову згоду на обробку персональних даних таких осіб будь-якими третіми особами, зокрема Заставодержателем;

(б) надав вказаним особам інформацію про Заставодержателя як про особу, що здійснюватиме обробку їх персональних даних та мету обробки Заставодержателем персональних даних відповідних осіб, якою є зокрема але не виключно, здійснення Заставодержателем банківської діяльності та/або захист законних прав та інтересів Заставодержателя, у випадку звернення Заставодержателем до суду та/або господарського суду та/або у випадку відступлення  Заставодержателем права вимоги за будь-яким Договором укладеним з Заставодавцем.

Заставодавець гарантує, що він володіє правом на передачу персональних даних Заставодержателю і будь-яким особам, які перебувають в трудових відносинах з Заставодержателем або залучаються Заставодержателем до процесу виконання Заставодержателем своїх зобов’язань за цим Договором та/або реалізації Заставодавцем своїх прав, передбачених цим Договором, і що Заставодержатель може обробляти отримані від Заставодавця персональні дані осіб, до персональних даних яких Заставодержатель може отримати доступ в процесі взаємодії Сторін за цим Договором, у тому числі осіб, що уповноважені діяти від імені Заставодавця та/або приймати рішення від інших органів управління Заставодавця. Заставодавець відшкодує Заставодержателю або будь-якій особі, яка перебуває в трудових відносинах з Заставодержателем або залучається Заставодержателем до процесу виконання Заставодержателем своїх зобов’язань за цим Договором та/або реалізації Заставодержателем своїх прав, передбачених цим Договором, всі збитки і витрати, понесені у зв'язку з невиконанням Заставодавцем своїх зобов'язань, передбачених цим пунктом, та/або у зв'язку з недійсністю підтверджень Заставодавця, зазначених в цьому пункті.

В разі, якщо на момент підписання Сторонами цього Договору, Заставодавець не отримав від осіб, до персональних даних яких Заставодержатель може дістати доступ в процесі взаємодії Сторін за цим Договором, дозволи, зазначені в цьому пункті, та/або не повідомив/не надав таким особам інформацію, зазначену в підпунктах «а» та «б» цього підпункту 18.1, Заставодавець зобов’язаний отримати такі дозволи та повідомити/надати таку інформацію цим особам до моменту передачі Заставодержателю персональних даних таких осіб або надання Заставодержателю доступу до їх персональних даних відповідних осіб Заставодавця.

18. Заставодавець запевняє та гарантує, що на момент укладення цього Договору:

а) його дієздатність жодним чином не обмежена і він має повне нічим не обмежене право укласти і виконати цей Договір та відповідати по своїх зобов’язаннях;

б) не існує ніяких дій з боку суду, господарського або третейського суду, органів державної виконавчої служби, правоохоронних і будь-яких інших органів, служб, посадових, юридичних або фізичних осіб, що можуть привести до невиконання або неналежного виконання Заставодавцем зобов’язань за цим Договором, визнання його недійсним чи неукладеним, зокрема, жодним судом, господарським або третейським судом не винесене рішення (постанова) про стягнення із Заставодавця коштів на користь третьої особи;

в) усі документи Заставодавця, надані Заставодержателю у зв’язку з підготовкою до укладення цього Договору, були подані в їх останньому завершеному стані, і на дату їх подання є повністю достовірними. За час, що минув з моменту подання зазначених документів Заставодержателю, не відбулося ніяких змін у юридичному статусі, стані або діяльності Заставодавця, що приведуть або можуть привести до невиконання або неналежного виконання ним зобов’язань за цим Договором;

г) Права та Частка належать Заставодавцю на праві власності та не відчужені і не обтяжені жодним чином, зокрема, не є об’єктом речових прав будь-якої третьої особи, не відступлені (крім відступлення згідно Договору відступлення частки в статутному капіталі та корпоративних (майнових) прав № ______ від __.__.20___ року) (за наявності договорів відступлення, укладених до укладення цього Договору), не передані у заставу (крім передачі у заставу Заставодержателю згідно Договору застави, Договору застави частки у статутному капіталі № ______ від __.__.20___ року) (за наявності інших договорів застави укладених до укладення цього Договору, крім договору застави, з метою задоволення вимог за яким укладається цей Договір), у довірчу власність (в управління) або до статутного капіталі третьої особи, не знаходяться у податковій заставі, не підлягають притриманню, не внесені у спільну діяльність, на них не накладений арешт або заборона відчуження, вони не є предметом спору, права жодної третьої особи не забезпечені ними;

ґ) відсутні будь-які інші обставини, що обмежують Заставодавця в укладенні та виконанні цього Договору;

 

д) Заставодавець повністю ознайомлений з умовами Основного договору та Договору факторингу (в разі забезпечення зобов'язань дебітора за контрактом) та обов’язками Товариства (якщо Товариство, частка в статутному капіталі якого є предметом застави за цим Договором, та Боржник за Основним договором є однією особою) /Боржника (якщо Товариство є відміннім від Боржника за Основним договором) за Основним договором.

 

підпункт «е» застосовується, якщо Заставодавцю належить менше 100% від розміру статутного капіталу Товариства.

е) чинна редакція статуту Товариства не містить положень, які б обмежували відчуження та/або передачу в заставу Заставодавцем своєї частки у статутному капіталі особам, які не є учасниками Товариства, зокрема Заставодержателю;

(Для застави частки, на яку відповідно до статуту чи домовленості учасників відсутні правила щодо привілейованої купівлі частки)

е) протоколом загальних зборів учасників Товариства №_____ від ______ підтверджується відмова усіх учасників від права привілейованої купівлі частки (її частини) Заставодавця пропорційно до розмірів їх часток у статутному капіталі Товариства;

(Для застави частки, якщо відповідно до статуту Товариства встановлені обмеження, щодо привілейованої купівлі частки)

 

є)  провадження у справі про його неплатоспроможність не відкрито, судом не вжито заходів для забезпечення вимог кредиторів, зокрема заборони укладати правочини (договори), він не подавав заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та не визнавався банкрутом протягом останніх п'яти років, що передують даті укладання цього Договору;

(редакція пункту «є» застосовується, якщо Заставодавець не визнавався банкрутом протягом останніх п'яти років)

є)  пятирічний строк із дати визнання його банкрутом не сплив і про те, що мав місце факт його неплатоспроможності  Заставодавцем письмово повідомлено Заставодержателя перед укладенням цього Договору, нових проваджень у справі про неплатоспроможність за його заявою не відкрито/ до  суду не подана  заява про відкриття нового провадження у справі про його неплатоспроможність, а  відтак він підтверждує свою платоспроможність і здатність виконувати зобов'язання та нести відповідальність, передбачені цим Договором;

(редакція пункту «є» застосовується, якщо Заставодавець визнавався банкрутом протягом останніх п'яти років)

18. 1. Заставодавець надає згоду Заставодержателю на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), використання, обробку, знеособлення, знищення будь-яких персональних даних Заставодавця та/або доступ третіх осіб до будь-яких персональних даних Заставодавця з метою здійснення Заставодержателем банківської та/або господарської діяльності. Заставодавець надає згоду Заставодержателю на розголошення (поширення, розповсюдження, реалізацію, передачу) будь-яких його персональних даних з метою захисту інтересів Заставодержателя зокрема, але не виключно, у випадку звернення до суду та/або у випадку відступлення Заставодержателем права вимоги за цим Договором та/або Основним договором. Будь-яка із зазначених у цьому пункті згода Заставодавця є безумовною, безвідкличною і не обмежена строком дії.

19. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей прямо або побічно, будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.

При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором Сторони не здійснюють дій, що кваліфікуються застосованим для цілей цього Договору законодавством, як пропозиція/обіцянка та/або надання/отримання неправомірної вигоди, підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі, шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх користь робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника іншої Сторони в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Заставодавець підписанням цього Договору зобов’язується не вчиняти дії, які можуть призвести до накладення на Заставодержателя обмежувальних заходів (санкцій), фінансових збитків, репутаційних втрат, ситуацій конфлікту інтересів, недотримання встановлених звичаїв ділового обороту, а також зобов’язується дотримуватись ринкових стандартів,  в тому числі стандартів добросовісної конкуренції.

Сторони дійшли спільної згоди, що Заставодавець не може залучати або встановлювати ділові відносини з особами, підприємствами, установами, організаціями, проти яких застосовані обмежувальні заходи (санкції) Україною, іноземними державами, міжнародними органами або установами, які визнаються Україною, щодо яких введено обмежувальний захід (санкції) «заборона встановлення ділових відносин» або подібні обмежувальні заходи, які використовуються іноземними державами, міжнародними організаціями або установами та які визнані Україною.

Сторони цим встановлюють, що Заставодержатель звільняється від будь-якої відповідальності перед Заставодавцем у зв’язку з невиконанням Заставодавцем умов цього пункту Договору.

Заставодавець зобов’язаний відшкодувати Заставодержателю будь-які витрати, фактично понесені Заставодержателем у зв’язку із недодержанням Заставодавцем вимог цього пункту Договору.

 

20. Найменування, адреси та інші відомості про Сторони.

ПРОДАВЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований(а) за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

Продавець  _______________________ ПІБ повністю

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника

________________ ПІБ представника

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mal: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

______________ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку , адреса банку  Адреса банку МФО МФО банку

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Посада представника

_______________  ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Фізична особа-підприємець Покупець ФОП ПІБ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Покупець ФОП ІПН

Юридична адреса: юридична адреса

Фактична адреса: фактична адреса

 

п/р номер рахунку в назва банку МФО