РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договір оренди приміщення (гаражного боксу)

ДОГОВІР ОРЕНДИ ПРИМІЩЕННЯ № Номер договору

Місце укладення договору                                                           дата укладення договору р.

Гр. Громадянство ПІБ повністю , що мешкає за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) надалі ОРЕНДОДАВЕЦЬ з одного боку, і

Гр. Громадянство ПІБ повністю , що мешкає за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , надалі ОРЕНДАР, з іншого боку,


Надалі СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно цього Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, Орендар приймає в оренду гаражний бокс, надалі - ПРИМІЩЕННЯ, для використання його під обслуговування та зберігання механічних транспортних засобів у порядку і на умовах зазначених нижче:

1.2. Приміщення, яке є об'єктом оренди, знаходиться за адресою: повна адреса гаража (індекс, область, населений пункт, кооператив, бокс №) . Характеристика приміщення:цегляний/інший матеріал, площа, інші характеристики

1.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає приміщення із дата прийняття приміщення в оренду р.

1.4. З приміщенням в орендне використання також передається відповідно до окремого Додатку №1 (Перелік майна, що передається в оренду) становить не від'ємну частину даного Договору.

1.5. Приміщення належить ОРЕНДОДАВЦЮ на праві користування.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

2.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати приміщення в належному технічному стані, придатному для використання його під обслуговування та зберігання автомобілів механічних транспортних засобів із зазначеним у договорі термін.

2.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується не перешкоджати використанню приміщення ОРЕНДАРЕМ протягом дії цього Договору.

2.3. Входити у орендоване приміщення тільки в присутності ОРЕНДАРЯ.

2.4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ підтверджує, що запропоноване в оренду приміщення не продане, не подароване, в спорі і під заставою не знаходиться, не здані в оренду іншим особам.

2.5. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується протягом строку Договору не відчужувати дане приміщення.

2.6. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе відповідальність за достовірність наданої інформації про орендоване приміщення.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

3.1. Використовувати приміщення за його цільовим призначенням, відповідно до п.1. цього Договору.

3.2. Прийняти приміщення в зазначений у договорі термін.

3.3. Платити орендну плату в розмірі та в строк, передбачені п.4. цього Договору.

3.4. Утримувати приміщення і територію перед ним згідно діючих Правил на території гаражного кооперативу, забезпечувати схоронність приміщення, бережно ставитися до технічного та іншого обладнання, до об'єктів благоустрою, дотримуватися правил пожежної безпеки, економно використовувати електричну енергію.

3.5. Платити щомісяця витрати по електроенергії, і надавати ОРЕНДОДАВЦЮ квитанції на першу його вимогу.

3.6. Не передавати приміщення в суборенду третім особам.

3.7. Не зберігати і не використовувати в приміщенні вибухонебезпечні та екологічно шкідливі речовини.

3.8. Відшкодовувати всі збитки ОРЕНДОДАВЦЯ, що виникли з вини ОРЕНДАРЯ.

3.9. Безперешкодно пускати в приміщення ОРЕНДОДАВЦЯ з метою перевірки його використання.

3.10. ОРЕНДАРЕВІ Забороняється:

а) проводити роботи або здійснювати інші дії, які призводять до пошкодження приміщення, меблів та обладнання;

б) самовільно використовувати додаткові опалювальні прилади окрім встановленої системи опалення;

в) самовільно без письмової угоди ОРЕНДОДАВЦЯ, виносити з приміщення майно, яке є власністю ОРЕНДОДАВЦЯ.

3.11. Нехтувати діючими Правилами на території гаражного кооперативу, залишати біля орендованого гаражного боксу, або на проїзді в нічний час транспортні засоби.

4. ПОРЯДОК І ФОРМА ОПЛАТИ

4.1. ОРЕНДАР виплачує ОРЕНДОДАВЦЮ вартість оренди на місяць грн. (вартість оренди на місяць, прописом (укр.) ) за календарний місяць. Оплата проводиться шляхом сплати грошових коштів на день підписання даного Договору із урахуванням першого та останнього місяця.

4.2. Оплата проводиться не пізніше 15 числа, за наступний місяць оренди.

4.3. Всі розрахунки проводяться в національній валюті України.

5. ТЕРМІН ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

5.1. Термін дії даного Договору з дати його підписання обома сторонами по строк дії договору оренди (до 3 років реєстрація не потрібна) р. (включно).

5.2. Цей Договір автоматично пролонгується на тих же умовах і на той же строк у разі, якщо жодна зі сторін не заявила про розірвання договору, за 20 днів до його закінчення.

5.3. Цей Договір, може бути розірваний достроково в порядку, передбаченому п.7.
5.4. Цей Договір складено у трьох примірниках і має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором сторона, яка винна, відшкодовує іншій стороні вартість завданих збитків, або встановлених Правлінням кооперативу штрафів, у повному обсязі.

6.2. У разі порушення термінів: встановлених у розділі 4. цього Договору, ОРЕНДАР виплачує ОРЕНДОДАВЦЮ пеню в розмірі 1 (один) % від суми боргу за кожен день прострочення.

6.3. Виплата пені не позбавляє ОРЕНДАРЯ від виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.

7. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір, може бути розірваний достроково, а ОРЕНДАР виселений протягом 3-х днів з відшкодуванням збитків ОРЕНДОДАВЦЯ: а) у разі невиконання або неналежного виконання ОРЕНДАРЕМ умов, передбачених у розділі 3 цього Договору; б) у випадках, недотримання або порушення діючих Правил на території кооперативу.

7.2. Цей Договір підлягає негайному розірванню на вимогу ОРЕНДАРЯ у разі, якщо приміщення виявиться в стані непридатному для використання, за причин навмисного його пошкодження, ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе відповідальність за невиконання умов договору.

7.3. Якщо договір оренди розривається з ініціативи ОРЕНДОДАВЦЯ, ОРЕНДАР не використав приміщення в зазначений у договорі термін і з його боку не було порушень розділу 3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується повернути сплачену оренду за невикористаний строк, а також відшкодувати ОРЕНДАРЕВІ витрати пов'язані із зазначеними вище змінами.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

гр. Громадянство  ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)  

тел. Номер телефону №1

___________________________ ПІБ повністю

 

ОРЕНДАР 

гр. Громадянство ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса фактичного проживання

тел. Номер телефону №1

__________________ ПІБ повністю

ДОДАТОК №1

до ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ПРИМІЩЕННЯ № Номер договору від дата укладення договору р.

 

Перелік майна, що передається в оренду. Перелік майна, що передається в оренду __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

гр. Громадянство  ПІБ повністю

 

___________________________ ПІБ повністю

 

ОРЕНДАР 

гр. Громадянство ПІБ повністю

 

__________________ ПІБ повністю

АКТ

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ В ОРЕНДУ

 

Відповідно до договору оренди нерухомості №Номер договору від   дата укладення договору року

Гр. Громадянство ПІБ повністю , що мешкає за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) надалі ОРЕНДОДАВЕЦЬ з одного боку, і

Гр. Громадянство ПІБ повністю , що мешкає за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , надалі ОРЕНДАР, з іншого боку,

приймає раніше здане в оренду приміщення та майно в приміщенні,  що   знаходиться   за адресою:   повна адреса гаража (індекс, область, населений пункт, кооператив, бокс №) , цегляний/інший матеріал, площа, інші характеристики . Передане приміщення відповідає вимогам, які ставилися Орендодавцем.      

Показники лічильників, зняті на момент прийому-передачі нерухомого майна: покази лічильників на момент передачі приміщення в оренду .

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

гр. Громадянство  ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)  

тел. Номер телефону №1

___________________________ ПІБ повністю

 

ОРЕНДАР 

гр. Громадянство ПІБ повністю

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса фактичного проживання

тел. Номер телефону №1

__________________ ПІБ повністю

Дата обновления 20.03.2022 о 23:18:57

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Договір оренди гаражного боксу в Україні: як правильно укласти?

 

Договір наймання складається в простій письмовій формі й не вимагає нотаріального засвідчення та державної реєстрації.

Якщо ви працюєте через рієлтора, саме він виступає третьою уповноваженою стороною, яка засвідчить договір оренди квартири. Важливо, щоб у рієлтора була ліцензія на надання рієлторських послуг, досвід і репутація на ринку. Важливо це перевірити перед угодою.

 

Сторони договору

Наймодавець — фізична або юридична особа (власник майна або особа, яка має право передавати майно у найм, наприклад, довірчий управитель).

Наймач - фізичні або юридичні особи.

 

Істотні умови договору

Предмет: річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ); майнові права.

Строк користування майном: на строк, встановлений договором. Якщо сторони не встановили строку користування річчю, він визначається відповідно до мети користування нею. Кожна із сторін договору найму, укладеного на невизначений строк, може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна - за три місяці (якщо інший строк для такого попередження не встановлений договором).
Якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця , договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.

Плата за користування майном: встановлюється за певний період за домовленістю між сторонами (як правило, за один місяць) у грошовій або натуральній формі за вибором сторін. Договором або законом може бути встановлено періодичний перегляд, зміну (індексацію) розміру плати за користування майном. Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилася.

Орендна плата

Відповідно до статті 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Якщо розмір плати не встановлений договором, він визначається з урахуванням споживчої якості речі та інших обставин, які мають істотне значення. Плата за користування майном може вноситися за вибором сторін у грошовій або натуральній формі. Форма плати за користування майном встановлюється договором найму. Договором або законом може бути встановлено періодичний перегляд, зміну (індексацію) розміру плати за користування майном. Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилася. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором. Наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Зважаючи на принцип свободи договору, визначений Цивільним кодексом України, розмір орендної плати встановлюється сторонами шляхом переговорів, під час яких досягається згода щодо будь-якого розміру орендної плати, на який погодилися обидві сторони договору.

Форма договору

Усна: між фізичними особами щодо речей побутового призначення.
Письмова форма: між юридичними особами, між юридичною та фізичною особою, а також щодо найму будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини)автотранспорту, житла.
Письмова нотаріальна та підлягає державній реєстрації: щодо найму будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком не менше 3 року).

Права та обов'язки сторін

Сторони Права Обов'язки
Наймодавець
 • вимагати від наймача сплати встановленої договором суми за користування майном;
 • вимагати здійснення поточного ремонту наймача (якщо інше не встановлено договором);
 • вимагати від наймача виконання інших обов'язків, встановлених договором законом
 • передати наймачеві майно в користування негайно або в строк, встановлений договором найму (оренди);
 • передати наймачеві річ у комплекті і в стані, що відповідають умовам договору найму (оренди) та її призначенню;
 • попередити наймача про відомі наймодавцю недоліки майна;
 • повідомити наймача про всі права третіх осіб на річ, що передається в найм (оренду).
Наймач
 • у випадку, якщо наймодавець не передає наймачеві майно, наймач має право за своїм вибором:
 1. вимагати від наймодавця передання майна і відшкодування збитків, завданих затримкою;
 2. відмовитись від договору найму і вимагати відшкодування завданих йому збитків;
 • вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за яких наймач не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилась;
 • вимагати здійснення капітального ремонту речі наймодавцем (крім випадку, коли обов'язок проводити капітальний ремонт покладений договором на наймодавця);
 • вимагати від наймодавця виконання інших обов'язків, встановлених договором законом;
 • передати річ у користування іншій особі (піднайм) лише за згодою особи (строк договору піднайму не може перевищувати строк договору найму)
 • користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору найму (оренди);
 • вчасно сплачувати плату за користування майном;
 • усунути погіршення речі, які сталися з його вини (при цьому наймач не відповідає за погіршення речі, якщо це сталося внаслідок нормального її зношення або упущень наймодавця

Припинення та розірвання договору

Підстави припинення договору найму: у разі смерті фізичної особи (наймача) або ліквідації юридичної особи (наймача або наймодавця).

Підстави розірвання договору:
на вимогу наймодавця:

 1. наймач не вносить плату за користування річчю протягом 3 місяців підряд;
 2. наймач користується річчю всупереч договору або призначенню речі;
 3. наймач без дозволу наймодавця передав річ у користування іншій особі;
 4. наймач не розпочав проведення капітального ремонту речі, у випадку коли обов'язок проведення капітального ремонту був покладений на нього.

на вимогу наймача:

 1. наймодавець передав у користування річ, якість якої не відповідає умовам договору та призначенню речі;
 2. наймодавець не виконує свого обов'язку щодо проведення капітального ремонту.

Позовна давність

До вимог про відшкодування збитків у зв'язку з пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачеві, а також до вимог про відшкодування витрат на поліпшення речі застосовується позовна давність в один рік. Перебіг позовної давності щодо вимог наймодавця починається з моменту повернення речі наймачем, а щодо вимог наймача - з моменту припинення договору найму.

Продиктуйте текст для поиска
Готово