Konstruktor dokumentów Moje dokumenty
Instruction

Dokument

Договір про виконання робіт

ДОГОВІР №  1-1  

ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

м. Київ

00.00.2018 р.

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Виконавець"), та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Замовник"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Замовник"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Замовник"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Замовник"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про виконання робіт (надалі – «Договір») про наступне.

 

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язаний виконати роботи загальна назва робіт, наприклад, роботи з ремонту обладнання відповідно до специфікації, що є невід’ємною частиною Договору  (надалі – «Роботи») та передати Замовнику, а Замовник зобов’язаний прийняти та сплатити роботи по ремонту обладнання.

Стаття 2. СУМА ДОГОВОРУ

2.1.    Загальна вартість Робіт за даним Договором визначається на підставі специфікацій та  виставлених рахунків, які є невід’ємними частинами даного Договору. 

2.2.     Замовник зобов’язується здійснити оплату протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання Ату виконаних робіт.

23.     Розрахунок між Сторонами проводиться у безготівковій формі у національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

2.4. Всі зміни чи доповнення до Робіт оформлюються окремими замовленнями, оформленими у вигляді додаткових угод до Договору згідно з розцінками Виконавця, погоджених з Замовником, з відповідними змінами загальної вартості Робіт.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.      Замовник має право:

3.1.1.   отримати належним чином, якісно та у відповідності до умов Договору Роботи в термін, передбачений п. 3.4.1. Договору;  

3.1.2.   вимагати від Виконавця належного виконання умов Договору;

3.1.3.   отримувати інформацію від Виконавця про хід виконання Договору;

3.1.4.   здійснювати контроль за виконанням умов Договору Виконавцем. 

3.2.      Замовник зобов`язується:

3.2.1.  сплатити Виконавцю зазначену суму у розмірі, який визначений у п. 2.1.  Договору, відповідно до умов цього Договору;

3.2.2.  у випадку відсутності недоліків прийняти Роботи на підставі  акту приймання-передачі виконаних робіт.

3.3.      Виконавець має право:

3.3.1.   достроково виконати Роботи;

3.3.2.   отримати оплату за Роботи у розмірі, який визначений у п. 2.1. Договору, відповідно до умов цього Договору.

3.4.      Виконавець зобов’язаний:

3.4.1.   належним чином виконати Роботи;

3.4.2.   інформувати Замовника про хід виконання Робіт;

3.4.3.   передати Замовнику Роботи у відповідності до розділу 4 Договору;

3.4.4.   у випадку виявлення Замовником недоліків виконаних Робіт протягом гарантійного терміну, зазначеного в п. 6.1. Договору, Виконавець зобов’язується усунути їх за власний рахунок в термін, додатково узгоджений Сторонами;

3.4.5. у випадку пошкодження майна Замовника в ході проведення робіт Виконавцем , останній відшкодовує завдані збитки;

4. ПОРЯДОК  ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ 

4.1.      Про готовність передати виконані Роботи Виконавець повідомляє Замовника узгодженим Сторонами способом: по телефону, факсом чи електронною поштою.

4.2.      Здавання-приймання Робіт здійснюється Сторонами за актом приймання-передачі виконаних робіт.

4.3.      По закінченню виконання Робіт за Договором складається акт здавання-приймання виконаних робіт, який підписується обома Сторонами. Акт має містити: стислий опис виконаної роботи;  суми до сплати відповідно до умов Договору.

4.4.      У разі неприйняття виконаних Робіт з поважних причин Замовник в 5-денний термін з моменту отримання акту здавання-приймання зобов’язаний надати письмову мотивовану відмову. В такому випадку Сторони складають двосторонній акт, в якому зазначаються питання, які не були виконані чи були неналежно виконані.

4.5.      Якщо Замовник протягом одного місяця невмотивовано ухиляється від прийняття виконаних Робіт вважається, що право власності на виконані Роботи перейшло до Замовника у момент, коли мало відбутися їх фактичне передавання. З цього ж моменту у Замовника з’являється обов’язок проведення остаточного розрахунку.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

         5.1.         У випадку порушення своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

         5.2.         Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

         5.3.         За порушення умов Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні спричинені цим збитки в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

         5.4.         У випадку несвоєчасної оплати вартості Робіт з вини Замовника останній сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діятиме на час прострочення платежу,  за кожен день прострочення платежу.

         5.5.         У випадку несвоєчасного виконання Робіт з вини Виконавця останній сплачує Замовнику пеню у розмірі 1%  за кожен день прострочення виконання зобов'язання.

        

 

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

6.1.      Гарантійний термін на виконані Роботи – 3 місяці з моменту підписання акту приймання-передачі виконаних робіт.

6.2.   Гарантійний термін на матеріал – 3 місяці з моменту підписання акту приймання-передачі виконаних робіт.

 

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

         7.1.     Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

         7.2.    Якщо спори неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю таких спорів, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

        8.1.     Даний Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами і діє до 31.12.2016 р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

       8.2.    Даний Договір припиняється у випадках:

а)      повного виконання Сторонами своїх зобов’язань;

б)      за згодою Сторін;

в)  в односторонньому порядку Замовником у випадку невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором більше 15 календарних днів. 

      8.3.  Про намір достроково припинити дію даного Договору, будь-яка Сторона зобов’язана попередити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до обумовленої дати припинення строку дії даного Договору. 

 

 

                                                                 9. ІНШІ УМОВИ

          9.1.        Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються у встановленому законодавством порядку і мають юридичну силу, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані вповноваженими представниками Сторін.

          9.2.        У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

          9.3.        Договір укладений у двох примірниках українською мовою по одному примірнику  для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

          9.4.        Після підписання Договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору і неврегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства

          9.5.        Всі повідомлення за цим Договором мають бути направлені відповідній Стороні по факсу та/або по відповідній електронній пошті зазначеним у реквізитах цього Договору.

          9.6.        Сторони гарантують додержання чинного законодавства України щодо захисту персональних даних при використанні, обробці персональних даних, отриманих одна від одної в ході виконання зобов’язань, передбачених даним Договором.

          9.7.        Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Сторони надають взаємну згоду на обробку персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові уповноважених осіб, ідентифікаційні, місцезнаходження тощо) у відповідних базах персональних даних, на безстрокове зберігання, право на передачу відповідно до вимог чинного законодавства третім особам, розпорядникам баз, (правоохоронним органам тощо) з метою забезпечення реалізації узгоджених Договірних відносин, проведення переговорів, замовлення послуг, проведення розрахунків, регулювання відносин у видовищно-розважальній діяльності, у сфері дозвілля та культури, у сфері адміністративно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Стаття 12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

IBAN: IBAN

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

IBAN: IBAN

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Виконавця

____________________  ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

 

____________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

___________________ ПІБ повністю

Додаток № № допугоди1

до Договору про виконання робіт № 1-1 від  00.00.2018

 

м. місце укладення допугоди1     дата укладення допугоди1

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Ціна з ПДВ

Сума

назва робіт

шт.

Кількість одиниць товару

Ціна товару з ПДВ

Загальна вартість товару з ПДВ

 

 Разом без ПДВ:     

Загальна вартість товару без ПДВ

ПДВ:                         

ПДВ в загальній вартості товару

Разом до сплати:                                                                                                                          

Загальна вартість товару з ПДВ

До сплати: прописом (укр.) .

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

IBAN: IBAN

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

IBAN: IBAN

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Виконавця

____________________  ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

 

____________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

___________________ ПІБ повністю

Рахунок № 1 від 00.00.2018 р.

Отримувач (Виконавець):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

IBAN: IBAN

Отримувач (Виконавець):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Отримувач (Виконавець):

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

Отримувач (Виконавець):

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

IBAN: IBAN

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Платник (Замовник):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Платник (Замовник):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Платник (Замовник):

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

Платник (Замовник):

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Ціна з ПДВ, грн

Сума, грн

назва робіт

шт.

Кількість одиниць товару

Ціна товару з ПДВ

Загальна вартість товару з ПДВ

 

 Разом без ПДВ:     

Загальна вартість товару без ПДВ

ПДВ:                         

ПДВ в загальній вартості товару

Разом до сплати:                                                                                                                          

Загальна вартість товару з ПДВ

До сплати: прописом (укр.) .

Виконавець

 

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

 

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

 

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

 

____________________  ПІБ повністю

Data aktualizacji 25.10.2019 о 14:53:16

Komentarze

Инна
31.07.2019 23:46
все просто и понятно

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze!

Dyktuj tekst do wyszukiwania
Gotowe