Konstruktor dokumentów Moje dokumenty
Instruction

Dokument

Договір позики (фінансова допомога)

ДОГОВІР ПОЗИКИ №    номер договору

 

дата договору

 

ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони, та

П. ПІБ повністю ,  що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстрований (а)е за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позичальник"), з однієї сторони, та

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Позикодавець»), з другої сторони       

ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Позикодавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Позикодавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі - "Позикодавець"), з однієї сторони, та

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі – «Позикодавець»), з другої сторони       

П. ПІБ повністю ,  що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Позикодавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Позикодавець»), з другої сторони      

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір  (надалі – «Договір») про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку і на умовах, визначених даним Договором, Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти в розмірі, вказаному в п. 1.2. даного Договору (надалі – «Фінансова допомога»), а Позичальник зобов'язується повернути їх у зазначений даним Договором строк.

1.2. Сума Фінансової допомоги складає сума  (сума, прописом (укр.) ) доларів США.

1.2. Сума Фінансової допомоги складає сума  (сума, прописом (укр.) ) гривень

1.2. Сума Фінансової допомоги складає сума  (сума, прописом (укр.) ) Євро.

1.2. Сума Фінансової допомоги складає сума  (сума, прописом (укр.) ) доларів США.

1.2. Сума Фінансової допомоги складає сума  (сума, прописом (укр.) ) Євро.

1.3. Відсотки за користування Фінансовою допомогою не нараховуються.

1.4. Термін повернення Фінансової допомоги: термін повернення днів

1.5. Мета Фінансової допомоги: для загальних корпоративних цілей Позичальника та для поповнення обігових коштів

1.5. Мета Фінансової допомоги: вказати мету позики

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

2.1. Після укладення даного Договору Позичальник зобов'язаний зареєструвати договір в Національному банку України.

2.2. Надання Фінансової допомоги може здійснюватися окремими частинами (надалі – “Частка”). Розміри та строки перерахування окремої Частки погоджуються сторонами. Сума всіх Часток не може перевищувати загального розміру Фінансової допомоги, зазначеного у п. 1.2. даного Договору.

2.3. Фінансова допомога передається шляхом перерахування в безготівковій формі грошових коштів на банківський рахунок Позичальника, вказаний в п.13.

2.4. Фінансова допомога повертається шляхом перерахування в безготівковій формі грошових коштів на рахунок Позикодавця,  вказаний в п.13.

2.5. Всі витрати по перерахуванню коштів, включаючи комісійні витрати банків-кореспондентів, сплачує відправник грошових коштів.

2.6. Моментом (днем) надання Фінансової допомоги (Частки) вважається день зарахування коштів на поточний рахунок Позичальника.

2.7. Моментом (днем) повернення Фінансової допомоги (Частки) вважається день списання коштів з поточного рахунку Позичальника.

3. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

3.1. Фінансова допомога, надана Позикодавцем, забезпечується всім майном, що належить Позичальнику і коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому законодавством України.

4. ПОЗИКОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

4.1. Перераховувати Позичальнику кошти Фінансової допомоги в межах суми і терміну, передбачених цим Договором.

5. ПОЗИЧАЛЬНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

5.1. Використати Фінансову допомогу на вказані в Договорі цілі.

5.2. Забезпечити повернення отриманої Фінансової допомоги у термін, зазначений у п.1.4.  

5.3. На запит Позикодавця надавати останньому будь-яку інформацію, пов’язану з отриманням та використанням Фінансової допомоги.

6. ПОЗИКОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО

6.1. У разі нецільового використання Фінансової допомоги, порушення термінів його погашення, а також порушення Позичальником інших зобов’язань, передбачених Договором - розірвати Договір.

6.2. Вимагати від Позичальника надання забезпечення Фінансової допомоги, в обсязі, що задовольняє Позикодавця.

7. ПОЗИЧАЛЬНИК МАЄ ПРАВО

7.1. Висувати перед Позикодавцем питання про перенесення строків платежу у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень по обставинам, що не залежать від нього.

7.2.  Достроково (в тому числі частково) повертати Фінансову допомогу за Фінансовою допомогою.

7.3. Після попереднього повернення фактично отриманої Фінансової допомоги за її використання -  достроково розірвати Договір повідомивши про це Позикодавця письмово, не пізніше, ніж за 7 днів.

7.4. Будь-яке дострокове погашення Фінансової допомоги здійснюється відповідно до діючого законодавства України.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством країна .

2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9. САНКЦІЇ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК. АРБІТРАЖ

 9.1. Суперечки між Сторонами повинні бути врегульовані за взаємною згодою.

9.2. При недосягненні згоди, спірні питання, без дотримання порядку досудового врегулювання, передаються на розгляд до суду.

В тому разі, якщо будуть порушені права Позикодавця, за їх відновленням Позикодавець повинен звернутися за підвідомчістю до господарського суду за місцем знаходження відповідача для вирішення спору у відповідності до чинного законодавства України зокрема Господарського процесуального кодексу України.

В тому разі якщо будуть порушені права Позичальника, за їх відновленням Позичальник повинен звернутися до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Сторони  згідні з тим, що при розгляді спору буде застосовуватися Регламент Міжнародного комерційного арбітражного  суду при  Торгово-промисловій палаті України.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони погодилися з тим, що форс-мажорні обставини не можуть бути підставою для звільнення сторін від належного виконання ними своїх зобов'язань за даним Договором.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ СТРОКІВ

При порушенні Позичальником строків повернення позики, що установлені цим договором, Позичальник повинення сплати Позикодавцю пеню в розмірі розмір у % % від розміру неповернутої частини позики за кожнен день прострочення

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ СТРОКІВ